W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

OGŁOSZENIE o otwartym naborze Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3

Wersja strony w formacie XML

OGŁOSZENIE

o otwartym naborze Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, nr naboru: RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17.
Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460).
Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, na stronie internetowej www.bip.rawicz.pl
Gmina Rawicz ogłasza otwarty nabór Partnera – spośród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zwanego dalej Partnerstwem.
W przypadku przystąpienia Partnerów do realizacji projektu w ramach 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu/partnerem wiodącym będzie Gmina Rawicz.

I. Cel Partnerstwa.

Wyłonieni Partnerzy wraz z Liderem Projektu – Partnerem wiodącym:

  1. Wspólnie opracują koncepcję usług społecznych i zdrowotnych realizowanych na obszarze rewitalizacji w Rawiczu tj.: w przestrzeni Rynku, w budynku przy ul. Ignacego Buszy 5, w budynku przy ul. Szarych Szeregów 3 oraz terenach przyległych do tych budynków.
  2. Wspólnie opracują koncepcję rozwoju dotychczasowej współpracy Gminy Rawicz, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu, Rawickiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Ziemi Rawickiej, Domu Kultury w Rawiczu w zakresie tworzenia i upowszechniania ich całorocznej i cyklicznej oferty skierowanej do mieszkańców gminy Rawicz, zwłaszcza mieszkańców obszaru rewitalizacji w tym osób niepełnosprawnych,  ze szczególnym uwzględnieniem działań w przestrzeni Rynku, w budynku przy ul. Ignacego Buszy 5, w budynku przy ul. Szarych Szeregów 3 oraz terenach przyległych do tych budynków.
  3. Wspólnie przygotują wniosek o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem zapisów ogłoszonej dokumentacji konkursowej.
  4. Wspólnie opracują umowę partnerską określającą zasady realizacji projektu.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”. Rezultatem projektu będzie przebudowa infrastruktury i nadanie jej nowych funkcji w Rawiczu przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3, co wpłynie bezpośrednio na procesy niwelowania negatywnych zjawisk społeczno – gospodarczych i poprawi spójność przestrzenną. Po stronie partnera oczekuje się przede wszystkim przygotowania i przeprowadzenia działań społecznych, zdrowotnych i kulturowych.

Nie przewiduje się wynagrodzenia dla wyłonionego w ramach naboru Partnera.

II. Warunki uczestnictwa w naborze.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
  2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
  4. Proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
  5. Zgodność zaplanowanych działań z zapisami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz naboru nr: RPWP.09.02.01-IZ-00-30-001/17 opublikowanego pod adresem: http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/236.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 08.03.2018 do 29.03.2018r. do godz. 09.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: Otwarty nabór na Partnera w projekcie: „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3” osobiście, listownie lub kurierem na adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  21, pok. 6 (sekretariat), 63-900 Rawicz (decyduje data wpływu).

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  21, 63-900 Rawicz, tel. 65 546 54 25, fax. 65 546 41 67,

e-mail:  fundusze@rawicz.eu

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane