Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

BURMISTRZ GMINY RAWICZ podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej zabudowanej ( trzema budynkami mieszkalnymi stanowiącymi funkcjonalną całość o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych wynoszącej 737,40 m2 oraz pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 193,10 m2 )

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, 2018-05-18

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zmian. ),

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej zabudowanej ( trzema budynkami mieszkalnymi stanowiącymi funkcjonalną całość o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych wynoszącej 737,40 m2 oraz pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 193,10 m2 ) nieruchomości:

1. położonej w Rawiczu przy ul. Rynek 9,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00046473/5,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 668 o powierzchni 0.0754 ha,

5. wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych  stanowiącej tereny mieszkaniowe ( B ),

6. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod śródmiejską zabudowę mieszkaniowo – usługową ( M/U ),

przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego w udziale wynoszącym 9305/13743 części w zabudowaniach wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału stanowiącego 9305/13743 części w działce gruntu nr 668.

Nieruchomość, o której wyżej mowa, została wpisana do rejestrów zabytków Województwa Wielkopolskiego pod numerem rejestru: 352/Wlkp/A. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na sprzedaż ww. nieruchomości na rzecz nabywcy wyłonionego w przetargu.

W nieruchomości objętej niniejszym wykazem znajduje się samodzielny lokal użytkowy stanowiący odrębny przedmiot własności.

Cena sprzedaży powyższego udziału w nieruchomości zabudowanej została ustalona na  kwotę: 381 100,-zł, ( słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100 ), w sposób następujący:

- wartość udziału w budynkach:    295 796,-zł

- wartość udziału w działce gruntu: 85 304,-zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego stanowiąca 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu ( plus 23% podatek VAT ), podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy.  

Następne opłaty roczne za użytkowanie wieczyste stanowiące 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu ( plus 23% podatek VAT ), płatne są do dnia 31 marca z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.

Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu.

Cena udziału w budynkach podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1221 ze zm. ).

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 02 lipca 2018 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij