Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zn.IR. 7125. 56 . 2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zn.IR. 7125. 56 . 2016
Rawicz 2018-06-04

Działając  na  podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst  Dz.U.z 2018 r. poz.121 z późn. zm./ 
podaje do publicznej wiadomości  wykaz niżej  opisanej
nieruchomości lokalowej

1. Położonej w  Rawiczu  przy ul. 17 Stycznia nr 49, będącej własnością Gminy

    Rawicz

2. Zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00038936/0 prowadzonej dla nieruchomości przez  Sąd Rejonowy w Rawiczu , IV  Wydział Ksiąg Wieczystych 3. Oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu Nr 256/60o powierzchni 741 m2, wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej

    klasyfikacji użytków gruntowych stanowiącej tereny mieszkaniowe ( B)

4. Stanowiącej lokal  mieszkalny nr 4,o powierzchni użytkowej wynoszącej

    26,99 m2 .  Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 4,35 m2   

    znajdująca się w tym samym budynku co lokal mieszkalny.                                 
5. Działka gruntu nr 256/60 zabudowana budynkiem mieszkalnym , w którym

    znajduje się lokal mieszkalny nr 4 znajduje się  na obszarze dla którego brak jest

    planu miejscowego, a w Studium  Uwarunkowań  i Kierunków  Zagospodarowa-

    nia Przestrzennego Gminy Rawicz, w/w działka oznaczona jest  symbolem  M/U  

    –  tereny śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo -usługowej.                                                                    6. Dział III i IV  księgi wieczystej  PO1R/00038936/0 zawiera wpis o treści : 

   „Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na  

    przynależnych do nich udziałach we współwłasności „.

7.Dla w/w lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej
przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

Cena do sprzedaży w/w lokalu  wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym  3134//125085  części ,została ustalona Zarządzeniem Burmistrza Gminy Rawicz  Nr  1032/2018  z dnia  24 maja  2018r.  na kwotę  29.000,-zł.

Ww. kwota podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w ar.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2017r.  poz.1221 ze zmianami. )

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34  ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce  nieruchomo-ściami winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu wraz z oświadczeniem iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu  

przez okres 21 dni. Dodatkowo informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz BIP.

Wywieszono: 2018 -  06  - 04

Zdjęto: 2018- 07 -

Sprawę  prowadzi : Halina Młoda

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij