Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

OGŁASZA
pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na   sprzedaż   prawa   własności  nieruchomości  o powierzchni 0.7224 ha położonej w Rawiczu w rejonie ul. Saperskiej, zapisanej  w  księdze  wieczystej Nr  PO1R/00050909/2 na  rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu  nr 57/28.
Księga wieczysta PO1R/00050909/2 nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.
Nieruchomość, o  których  wyżej  mowa,  znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej ( U ).
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest niezabudowana, nieogrodzona, częściowo utwardzona, użytkowana dotychczas częściowo jako miejsca postojowe oraz plac manewrowy, posiada możliwość podłączenia do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej.
Od strony północnej nieruchomość objęta przetargiem posiada dostęp do gminnej drogi publicznej tj. ul. Grota-Roweckiego  ( dz. nr 2802/2,  KW PO1R/00028408/7 ) poprzez gminną drogę wewnętrzną stanowiącą działkę gruntu nr 57/9 ( KW PO1R/00028408/7 ).
Od strony południowej dostęp do publicznej drogi gminnej tj. ul. Saperskiej ( dz.  nr 860/5, KW PO1R/00028408/7 ) zostanie zagwarantowany poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część gminnej działki gruntu nr 57/30 ( użytek: dr o pow. 0.2696 ha, KW PO1R/00050895/0 ).
Ponadto jeżeli  ustalony w wyniku przetargu nabywca zgłosi takie żądanie, na jego rzecz od strony pd-wsch. zostanie ustanowiona również służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez część gminnej działki gruntu nr 57/29 ( KW PO1R/00050908/5 ) w celu dostępu do gminnej drogi publicznej tj. ul. Grota-Roweckiego ( dz. nr 2802/2 ) poprzez gminną drogę wewnętrzną stanowiącą działkę gruntu nr 57/23 ( KW PO1R/00028408/7 ). Właściciel nieruchomości władnącej będzie wówczas zobowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania i remontów obciążonej części nieruchomości na zasadach ustalonych w umowie o ustanowienie służebności gruntowej.
 
Cena wywoławcza sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została ustalona na kwotę: 908 750,-zł ( słownie: dziewięćset osiem  tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych ).
Ww. kwota jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane tj. nieobjętych planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późń. zm. ).
Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 07 września 2018 r. o godz. 1100
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Piłsudskiego 21, pok. nr 101, I piętro ).
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej nieruchomości. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 04 września 2018 r. na konto tut. Urzędu Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.
Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany jest przez pełnomocnika, niezbędne będzie przedłożenie komisji przetargowej pisemnego upoważnienia do występowania  w niniejszym przetargu w imieniu oferenta.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można  uzyskać w Urzędzie  Miejskim  Gminy Rawicz w Wydziale Inwestycji i Rozwoju ( pok. nr 117, I piętro ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40.
 
Wywieszono: 2018-06-28
Zdjęto:          2018-………Sporządził: Przemysław Mórawski

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij