W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

OGŁASZA drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności nieruchomości

XML

Treść

OGŁASZA
 drugi nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej ( trzema byłymi budynkami mieszkalnymi stanowiącymi funkcjonalną całość o łącznej powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych wynoszącej 737,40 m2 oraz pomieszczeń przynależnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 193,10 m2 ) położonej w Rawiczu przy ul. Rynek 9, zapisanej w księdze wieczystej  PO1R/00046473/5  w udziale wynoszącym 9305/13743 na rzecz Gminy Rawicz, wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste udziału stanowiącego 9305/13743 części  w działce gruntu  nr 668 o powierzchni 0.0754 ha.

Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 23 sierpnia 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę: 381 100,-zł

( słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto złotych 00/100 ), w sposób następujący:

- wartość udziału w zabudowaniach: 295 796,-zł

- wartość udziału w działce gruntu:   85 304,-zł

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiąca 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu ( plus 23% podatku VAT ) podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Następne opłaty roczne za użytkowanie wieczyste stanowiące 3% ceny gruntu osiągniętej w przetargu ( plus 23% podatek VAT ), płatne są do dnia 31 marca z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.

Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu.

Cena udziału w budynkach podlega zwolnieniu do VAT, o którym mowa              w przepisach ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( t. j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 2174 ze zm. ).

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod śródmiejską zabudowę mieszkaniowo – usługową ( M/U ), a ponadto wpisana jest do rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego pod numerem rejestru: 352/Wlkp/A. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę na sprzedaż ww. nieruchomości na rzecz nabywcy wyłonionego w przetargu.

Na podstawie zarządzenia Nr 356/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 31 marca 2016 r., do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży prawa własności zabudowanej części nieruchomości, zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 1% z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków.

Księga wieczysta PO1R/00046473/5 w części dotyczącej powyższej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot niniejszego przetargu posiada możliwość podłączenia się do następujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci energetycznej i wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej, jak również posiada dostęp do drogi publicznej                            (  ul. Kramarskiej ).


Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 12 marca 2019 r. o godz. 1100                            w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. J. Piłsudskiego 21, pokój nr 101,                     I piętro ).

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne                          w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. w kwocie: 38 110,-zł przelewem na rachunek bankowy Urzędu  Nr 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005  do dnia 07 marca 2019 r.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ( pok. nr 117 ) lub telefonicznie pod nr 65-546-54-40, 65-546-54-37.

Sporządził: Przemysław Mórawski

Wywieszono: 2019-01-31

Zdjęto:           2019-…………….

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane