Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204  ze zm. ) oraz na podstawie uchwały Nr XIV/166/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Energetyki Cieplnej w Rawiczu w celu przekształcenia w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,


                                               BURMISTRZ GMINY RAWICZ


podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonych nieruchomości gruntowych:

1. położonych w Rawiczu,

2. będących własnością Gminy Rawicz; w trwałym zarządzie Zakładu Energetyki Cieplnej w Rawiczu, zapisanych w księdze wieczystej Nr PO1R/00032673/6,

3. znajdujących się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, jak również położonych na terenie, dla którego Rada Miejska Gmina Rawicz nie wyznaczyła

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 09 października 2015 r. o rewitalizacji ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm. ),

4. oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 1466/6, 1498/15, 1501/2, 1502/2, 1504/6, 1507/4, 1649/4, 1649/6, 1649/7, 1650/8, 1650/12, 1650/13 o łącznej powierzchni 1.5284 ha,

5.  wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych stanowiących: tereny przemysłowe ( Ba ), inne tereny zabudowane ( Bi ), grunty orne RV i RVI,

w odniesieniu do których z chwilą przekształcenia  prawo trwałego zarządu przysługujące zakładowi budżetowemu tj. Zakładowi Energetyki Cieplnej w Rawiczu staje się na okres 99 lat prawem użytkowania wieczystego spółki „Zakład Energetyki Cieplnej w Rawiczu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Wartość prawa własności powyższych nieruchomości gruntowych została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na łączną kwotę: 1 169 968,-zł, natomiast wartość prawa użytkowania wieczystego zgodnie z wyceną biegłego stanowi łącznie kwotę: 707 889,-zł.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za oddanie nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne, przy czym w myśl art. 71 ust. 4 opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za cały rok, bez odrębnego wezwania. Opłaty rocznej nie pobiera się  za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Natomiast pierwszej  opłaty nie pobiera się w myśl art. 51 ust. 4 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Opłaty roczne ustala się według stawki procentowej od ceny prawa własności nieruchomości gruntowej, określonej zgodnie z art. 67 ustawy, a wysokość stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe oddane na realizację urządzeń infrastruktury technicznej ( co ma miejsce w przedmiotowym stanie faktycznym ) wynosi 1% ceny oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Z dniem 01 stycznia 2020 r. opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ww. nieruchomości gruntowych wynosi: 11 699,68-zł plus 23% podatku VAT tj. 14 390,61-zł brutto ( sposób wyliczenia: 1 169 968,00-zł x 1% + 23% VAT tj. 11 699,68-zł + 23% VAT czyli 11 699,68-zł + 2 690,93-zł )

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ww. ustawy, wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej ulegnie zmianie.

Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o ich nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 01 stycznia 2020 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.Wywieszono: 2019-11-19

Zdjęto:           2019-……..Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij