W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Informacja o wykazie nieruchomosci

XML

Treść

IR.6840.09.2020                                                                                                  Rawicz, 2020-09-03

Działając na podstawie przepisów: art. 4 pkt 9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 )


                                               BURMISTRZ GMINY RAWICZ


podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej określonej nieruchomości:

1. położonej w Rawiczu przy ul. Kmicica,

2. będącej własnością Gminy Rawicz,

3. zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00028408/7,

4. oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 1381/11 o pow. 0.3304 ha i nr 2962/1 o pow. 0.3602 ha ( łącznie o pow. 0.6906 ha ),

5. wg ewidencji gruntów i budynków stanowiącej grunty orne ( RIVa i dr ),

6. znajdującej się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast

    w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

    przeznaczonej pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( MW ),

7. posiadającej dostęp do gminnej drogi publicznej tj. ul. Kmicica,

8. niezabudowanej, nieutwardzonej, częściowo zakrzaczonej i zadrzewionej przez roślinność bez wartości użytkowej i rynkowej,


przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.


Ustalony w wyniku przetargu nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia na czas nieoznaczony na działce gruntu nr 2962/1 służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00047244/8, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1381/9. Ponadto  nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia na czas nieoznaczony na  działce gruntu nr 2962/1 służebności przesyłu na rzecz właściciela wybudowanych na ww. działce urządzeń urządzeń infrastruktury technicznej ( sieci wodociągowej wo 160 i sieci kanalizacji sanitarnej ks 200 ).


Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 1 297 000,-zł,

( słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 ).

Wylicytowana w przetargu kwota nabycia zostanie umniejszona o wartość służebności przesyłu i wartość służebności drogi koniecznej, zgodnie z opinią szacunkową rzeczoznawcy majątkowego, z tytułu obciążenia nieruchomości.


Podana kwota jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane tj. nieobjętych planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ).


Osoby, którym przysługuje w myśl przepisu art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/cyt. ustawy, pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć pisemny wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 16 października 2020 r. wraz z oświadczeniem, iż wyrażają zgodę na cenę ustaloną w wykazie.


Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21 ) przez okres 21 dni.Wywieszono: 2020-09-03

Zdjęto:           2020-……..


Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                                                                                               Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                     

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane