Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

IR.6730.1.290.2018.AW

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

IR.6730.1. 290.2018.AW                                                               Rawicz, dnia 20.12.2018r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o  wydanej decyzji o warunkach zabudowy
Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości stronom postępowania informację
że w dniu 20 grudnia 2018r.  została wydana
na rzecz Państwa Moniki i Waldemara Pieprzyków
decyzja o warunkach zabudowy znak: IR.6730.1.290.2018
dla inwestycji polegającej na
 
budowie wiaty  wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 285/6 w granicy z działką nr ewid. 285/5 obręb Dębno Polskie
Ponieważ w prowadzonym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż dwadzieścia stron, tutejszy organ działając w oparciu o art. 49 i art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego dokonuje zawiadomienia o wydanej decyzji w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w sołectwie Dębno Polskie oraz poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu www.rawicz.pl. (bip.rawicz.pl – zakładka BURMISTRZ). Zawiadomienie to staje się skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w wyżej określony sposób.
Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z ww. decyzją oraz aktami sprawy w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pok. 119 I piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 8ºº do 16ºº,  w pozostałe dni od godz. 7ºº do 15ºº.                    
Od niniejszej decyzji służy  prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze obwieszczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do sądu administracyjnego.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 49b § 1 k.p.a. w przypadku zawiadomienia stron zgodnie z art. 49 § 1 lub 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie , niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwia udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Zgodnie z art. 49 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron niniejszego postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Obwieszczenie wywieszono: 20.12.2018r.

Obwieszczenie zdjęto:.........................


Z upoważnienia Burmistrza Gminy Rawicz
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
Celina Pilżys - Kosmatka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij