Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zawiadomienie zn. SPIR.6220.17.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwziecia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i tlocznej w m. Folwark w rejonie ul. Miodowej i ulic będących w rejonie ulic Miodowej ora z wm. Kąty wraz z przepompowniami ściekow

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

                                                                                                                                 Rawicz, dnia 26.05.2020 roku

SPIR.6220.17.2020.KG


Z A W I A D O M I E N I E

o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a

           Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem  Pana  Bogdana Kowalewskiego – Biuro Projektowe Firma KOWALEWSKI, ul. Wojska Polskiego 26, 63-900 Rawicz działającego w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20,63-900 Rawicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Folwark  w ul. Miodowej i ulic będących w rejonie  ulic Miodowej oraz w m. Kąty  wraz z przepompowniami ścieków. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na terenie następujących dz. o nr ewid. gruntu: obręb Folwark 513, 514/1, 525, 510/7, 527, 519, 531/24, 531/25, 531/26, 531/7, 532/11, 533, 534, 601/2, 568, 499/1, 562/1, 563/1, 564/1, 565/1, 570/11, 566/10, 566/27, 566/7, 566/14, 566/1, 567/2, 579/1, 587, 584/1, 577/1, 577/8,   580, 582/5, 578/2, 585/4, 576, 578/3; obręb Kąty  dz.o nr ewid. 41, 67/2, 43/3, 42/3, 49/11, 28/4, 28/14, 28/16, 29/2.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba  stron przekracza 10, zgodnie  z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 283 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie  zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji (tablice Sołectwa  Folwark i Kąty.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu, Wydział Inwestycji i Rozwoju  pokój 118, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej  sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:

  1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu
  2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu
  3. Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE   

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii zgodnie z art. 35 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w BIP-ie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij