W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zawiadomienie zn.SPIR.6220.29.2020.KG o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej wiaty na budynek magazynowy na dz. o nr ewid. gruntu 62/2 obręb Sierakowo.

XML

Treść

SPIR.6220.29.2020.KG                                                           Rawicz, dnia 31.07.2020r.                                                                              


Z A W I A D O M I E N I E
o   w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.)   zawiadamia, że w dniu 24.07.2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Pana Rafała Mierzyńskiego -pełnomocnika firmy PKN ORLEN S.A.  ul. Chemików 7, 09-411 Płock o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie wraz ze zmiana sposobu użytkowania istniejącej wiaty na budynek magazynowyna dz. o nr ewid. gruntu 62/2 obręb Sierakowo                  Ponieważ w powyższej sprawie liczba  stron przekracza 10, zgodnie  z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U  2020 r. poz. 283 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie  zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji (tablice Sołectwa Sierakowo).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających  z art. 10 KPA, polegających  na prawie do czynnego  udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków  dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, w pokoju 118 Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz.

   Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 r., poz. 283 ze zm.)  i § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z  § 3 ust. 1 pkt 34 i pkt 35, rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:

  1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu;
  2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu.
  3. Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wobec powyższego  rozstrzygnięcie sprawy nastąpi  po uzyskaniu wymaganych  uzgodnień oraz opinii.  

Zgodnie z art. 35 KPA  do terminów załatwienia sprawy nie wliczą się  terminów przewidzianych  w przepisach prawa  do dokonania  określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy  strony albo z  przyczyn niezależnych od  organu.

Na podstawie  art. 41 § 1 KPA w  toku postępowania  strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy  mają obowiązek zawiadomić  organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu .Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym  adresem ma skutek prawny.

Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – wniosku  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane  o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w BIP-ie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.


Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane