W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU UCHWAŁY DOT. WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEFO I OBSZARU REWITALIZACJI

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE

dot. projektu Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rawicz

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Konsultacje prowadzone były w terminie od 16 marca do 15 kwietnia 2023 r. na podstawie art. 3 ust 2 pkt 1, art. 6 ust 1, art. 8 ust 1 i art. 11 ust 3 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 28) oraz zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 1313/2023 BURMISTRZA GMINY RAWICZ z dnia 09.03.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rawicz.

2. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rawicz wraz z załącznikiem graficznym w postaci mapy zasięgu terytorialnego ww. obszarów.

3. Celem konsultacji jest zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Rawicz. Celem konsultacji było zebranie uwag i wniosków mieszkańców dotyczących wyznaczonych podobszarów, przebiegu ich granic oraz potwierdzenie czy w ich opinii podobszary te są istotne z punktu widzenia rozwoju lokalnego. Konsultacje związane z programowaniem rewitalizacji w gminie będą kontynuowane na kolejnych etapach prac.

4. Zastosowane formy konsultacji społecznych:

Konsultacje prowadzone były w następujących formach:

a) ustnej do protokołu lub pisemnej za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Klienta, według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia, w następujący sposób:

· w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Klienta, w godzinach jego pracy: pn 08:00-17:00, wt, czw, pt 08:00-14:00, śr 08:00-16:00;

· pocztą na adres Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (decyduje data wpływu do Urzędu);

· za pomocą poczty elektronicznej na adres: a.duda@rawicz.eu lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz: /umgrawicz/skrytka- za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;.

b) ustnej do protokołu lub pisemnej podczas spotkań otwartych z mieszkańcami gminy i interesariuszami rewitalizacji, które odbyły się w terminach:

· 16 marca 2023 roku, w godzinach 16:00-18:00 w Ratuszu w Sarnowie, ul. Rynek Sarnowski 1, Rawicz;

· 21 marca 2023 roku, w godzinach 16:00-18:00 w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, Rawicz.

5. Kanały informowania o konsultacjach:

a)  Informacje na stronie internetowej gminy https://rawicz.pl/ i w Biuletynie Informacji Publicznej,

b)  Tablice ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz,

c)  W mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

II. PRZEBIEG KONSULTACJI

1.  Uwagi zgłoszone za pomocą „FORMULARZA UWAG I OPINII” elektronicznie i pisemnie

W trakcie trwania konsultacji wpłynęła jedna uwaga:

· Uwaga zgłoszona została przez Zakład Usług Komunalnych ul. Winiary 4 B, 63-900 Rawicz. Uwaga dotyczyła uwzględnienia w granicach podobszaru rewitalizacji Stare Miasto dodatkowych lokalizacji. W uzasadnieniu wskazano, iż w wybranych miejscach zlokalizowane są problemy wpływające na jakość życia mieszkańców. Są to lokalizacje bezpośrednio sąsiadujące z zaproponowanym podobszarem rewitalizacji Stare Miasto:
o   ul. Przyjmy-Przyjemskiego 1- działka nr ewid. 566/10,
o   ul. Przyjmy-Przyjemskiego 3, 3a- działka nr ewid. 566/7,
o   ul. Sarnowska 3- działka nr ewid. 132/1,
o   ul. Stanisława Kamińskiego 7- działka nr ewid. 248/2,
o   ul. Henryka Sienkiewicza 17- działka nr ewid.1205,
o   ul. Henryka Sienkiewicza 19 - działka nr ewid. 1207,
o   ul. Henryka Sienkiewicza 16 - działka nr ewid. 1091/12,
o   ul. Spokojna 1- działka nr ewid. 1077,
o   ul. Władysława Broniewskiego 1- działka nr ewid. 1078/2,
o   ul. Józefa Hallera 2- działka nr ewid. 475/3,
o   ul. Józefa Piłsudskiego 4 - działka nr ewid. 522/7,
o   ul. Józefa Piłsudskiego 10 - działka nr ewid. 541/2,
o   ul. Józefa Piłsudskiego 16 - działka nr ewid. 544/9,
o   ul. Józefa Piłsudskiego 16A - działka nr ewid. 544/12,
o   ul. Józefa Piłsudskiego 18 - działka nr ewid. 546/13,
o   ul. Józefa Piłsudskiego 38 - działka nr ewid. 948/8,
o   ul. Józefa Piłsudskiego 40 - działka nr ewid. 961/2,
o   ul. Józefa Piłsudskiego 46 - działka nr ewid. 917,
o   ul. Józefa Piłsudskiego 51- działka nr ewid. 964/2,
o   ul. Józefa Piłsudskiego 31- działka nr ewid. 483/4.

· Mając na uwadze znaczenie wskazanych lokalizacji dla procesu rewitalizacji (lokalizacja gminnych zasobów mieszkaniowych) uwagę przyjmuje się za zasadną. Oznacza to poszerzenie podobszaru rewitalizacji Stare Miasto o wyżej wymienione lokalizacje.

2.  Spotkania z mieszkańcami (przebieg)

W czasie dwóch spotkań z mieszkańcami w pierwszej ich części przedstawiono wyniki badań diagnostycznych, które posłużyły wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zaprezentowano zasięg terytorialny ww. obszarów z uwzględnieniem podziału na podobszary. W drugiej części spotkania przystąpiono do dyskusji na temat właściwego wyznaczenia podobszarów oraz ich wagi, z punktu widzenia rewitalizacji Gminy Rawicz.

Uwagi i wnioski złożone w dniu 16.03.2023 r. w Ratuszu w Sarnowie, ul. Rynek Sarnowski 1, Rawicz (podobszar rewitalizacji Sarnowa)

1) W opinii uczestniczących w spotkaniu do widocznych problemów osiedla Sarnowa w Rawiczu należy zaliczyć stan dróg i chodników. Drogi w dużym stopniu są w złym stanie technicznym i zbudowane są z kostki brukowej, która lata świetności ma za sobą. Jednocześnie cały układ urbanistyczny Rynku w Sarnowie i okolicznych ulic jest zabytkowy. Oznacza to, że przy modernizacji należy zachować standard związany z ochroną konserwatorską.

2) Mieszkańcy w celach rekreacyjnych korzystają z okolicznych terenów leśnych. Należy zwrócić uwagę na powszechny problem zaśmiecenie tych terenów. W sąsiedztwie znajduje się ponadto zaniedbany cmentarz ewangelicki.

3) Niedostępną przestrzenią dla mieszkańców jest teren przy pałacu (ul. Kurpińskiego). Było to w przeszłości miejsce, w którym odbywało się szereg aktywności społecznych. Obecnie obiekt jest w rękach prywatnych.

4) Gmina Rawicz przeprowadziła termomodernizację i inwestycje w obiekty szkolne (SP nr 5). Te inwestycje nie są na pierwszy rzut oka widoczne w przestrzeni osiedla, a wyraźnie poprawiają sposób funkcjonowania placówki.

5) Na terenie osiedla działają organizacje społeczne, w tym Rada Osiedla, chór męski, zespół sportowy.

6) Gmina Rawicz planuje w najbliższej przyszłości zrealizować w ramach Polskiego Ładu remont Ratusza w Sarnowie.

7) Zasadne jest dotarcie z informacjami o rewitalizacji do większej liczby mieszkańców. Proponuje się wykorzystać między innymi narzędzia informacyjne szkoły podstawowej.

Uwagi i wnioski złożone w dniu 21 marca 2023 r.w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, Rawicz (podobszar rewitalizacji Stare Miasto)

1) Osoby uczestniczące w spotkaniu potwierdziły, że podobszar rewitalizacji Stare Miasto charakteryzuje się najwyższą skalą koncentracji problemów, w tym problemów społecznych.

2) Zwrócono uwagę, iż zasadne jest ujęcie w podobszarze rewitalizacji części ulicy Sienkiewicza. W tym miejscu znajdują się komunalne zasoby mieszkaniowe, z których część jest w złym stanie technicznym.

III. PODSUMOWANIE

Przeprowadzone konsultacje potwierdziły zasadność podjęcia działań związanych z poprawą jakości życia mieszkańców wyznaczonych podobszarów. Dyskusje z uczestnikami spotkań potwierdziły istotę i skalę problemów, w tym problemy rozwojowe na wybranych podobszarach rewitalizacji. Spotkania z mieszkańcami potwierdziły również istnienie potencjałów wybranych podobszarów. Zasadne jest kontynuowanie prac nad programem rewitalizacji z udziałem lokalnych liderów i mieszkańców. Kluczowy wniosek to poszerzenie podobszaru rewitalizacji Stare Miasto o wskazane przez Zakład Usług Komunalnych lokalizacje. 

Załączniki

Raport pdf, 807 kB

Powiadom znajomego