Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Miejski Gminy Rawicz

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu: https://bip.rawicz.pl/deklaracja-dostepnosci

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-04-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-18

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2020-09-18

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: --------------

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: --------------

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: -----------------

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej: bip@rawicz.eu

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 65 616 49 88 wew. 411

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Rawicz
Adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz
63-900 Rawicz 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
E-mail: umg@rawicz.pl
Telefon: 65 616 49 80
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe
Inne informacje i oświadczenia
nie dotyczyDostępność architektoniczna:

---------------------------------Aplikacje mobilne:

----------------------------------Dodatkowe informacje:

-----------------------------------