Burmistrz Gminy Rawicz - Grzegorz Kubik

Sekretariat:
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
Telefon: (+48 65) 546 41 64
email: g.kubik@rawicz.eu


Przyjęcia interesantów

Burmistrz przyjmuje interesantów
w sprawie wniosków i skarg:
w poniedziałki od godziny 10:00
do ostatniego umówionego spotkania (nie krócej niż do godz. 16:00)


Kompetencje Burmistrza

 1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania Gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
 2. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu, którego jest kierownikiem.
 3. Organizacje i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Burmistrza w formie zarządzenia.
 4. Opracowywanie i przedstawianie Radzie spraw, o których stanowi Rada oraz przygotowywanie uchwał w tych sprawach.
 5. Przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady.
 6. Wykonywanie uchwał Rady.
 7. Określanie sposobu wykonywania uchwał.
 8. Ustalanie projektu budżetu.
 9. Gospodarowanie mieniem gminnym.
 10. Zaciąganie zobowiązań w celu wykonywania uchwal Rady i swych ustawowych kompetencji, do wysokości ustalonej przez Radę.
 11. Podejmowanie decyzji o wydatkach koniecznych, a nie uwzględnionych w budżecie.
 12. Rozstrzyganie o wystąpieniu na drogę sądową w sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym.
 13. Powoływanie komisji przetargowych, dokonujących wyboru ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne.
 14. Podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 15. Udzielanie pełnomocnictw do zarządzania gminnymi jednostkami organizacyjnymi.