Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U. z 2016 poz. 716 t.j.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowo- Budżetowy Zespół Podatków i Opłat Lokalnych

 osoba odpowiedzialna: Izabela Staśkowiak, pokój. 11, tel. 65 546 54 16.

Sposób załatwienia sprawy:

  • podatnicy mają obowiązek w terminie do 15 lutego złożyć deklarację na podatek od środków transportowy DT-1 wraz z zał. DT-1A,
  • odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności
  • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

  • Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
  • Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

  • podatnik ma obowiązek bez wezwania uiścić należną kwotę podatku w dwóch ratach;      pierwsza do 15 lutego, druga do 15 września.

Wymagane dokumenty:

  • umowa kupna -  sprzedaży, faktura,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • deklaracja.

Opłaty:

Nie pobiera się.


Rolnicy maja obowiązek zgłoszenia posiadanych przez siebie przyczep.

 Załączniki:

Nowy załacznik do deklaracji DT-1A 05.05.pdf
Nowa deklaracja DT-1 05.06.pdf