Podatek od środków transportowych dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Deklaracja podatkowa DT-1 on-line

Kliknij aby przygotować i złożyć swoją deklarację na podatek od środków transportowych w 5 minut.


transport

     Miejsce załatwienia sprawy:

    Wydział Finansowo- Budżetowy Zespół Podatków i Opłat Lokalnych

    wymiar: inspektor Izabela Staśkowiak, pokój 11, tel. (65) 616 49 83 wew. 416

    księgowość: starszy inspektor Agnieszka Pietras, pokój 11, tel. (65) 616 49 83 wew. 414Sposób załatwienia sprawy:

 • podatnicy mają obowiązek w terminie do 15 lutego złożyć deklarację na podatek od środków transportowy DT-1 wraz z zał. DT-1A,
 • odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności
 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

 • Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
 • Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

 • podatnik ma obowiązek bez wezwania uiścić należną kwotę podatku w dwóch ratach;     
  • do 15 lutego,
  • do 15 września.

 

Wymagane dokumenty:

 • umowa kupna -  sprzedaży, faktura,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • deklaracja.


Rolnicy maja obowiązek zgłoszenia posiadanych przez siebie przyczep.

Uchwała nr XIV/133/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urzędowy. Województwa Wlkp. z 2015 roku, poz. 8222, zm. z 2022 roku poz. 8966.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70)
 


Załączniki:

DT-1(6) od 2019.pdf
załacznik do deklaracji DT-1A 05.05.pdf
Załącznik DT-1A(6) od 2019.pdf
przyczepa rolnicza.pdf