Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Do wniosku należy dołączyć wymagane ustawowo następujące dokumenty - oryginały lub kserokopie poświadczone przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów  (Dz.U.  z 2009 r., Nr 216, poz. 1676 ze zm.):
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zgody zarządcy (wspólnoty mieszkaniowej), właściciela nieruchomości na sprzedaż alkoholu w lokalu użytkowym, mieszczącym się w budynku wielorodzinny,
- decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669),
- pełnomocnictwo notarialne w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej.

3. Wniosek należy złożyć kompletny przed planowanym posiedzeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wniosek złożony bez wymaganych załączników, nieuzupełniony w terminie 7 dni od wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

4. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się na czas oznaczony – nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży alkoholu ze spożyciem na miejscu, a w przypadku sprzedaży alkoholu ze spożyciem poza miejscem sprzedaży na nie krótszy niż 2 lata.


5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wniesienia wymaganej ustawowo opłaty przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  • 525,00 zł /366 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwo,

  • 525,00 zł /366 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

  • 2.100,00 zł /366 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego za zezwolenie na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 %. 

 

6. Wymaganą wpłatę opłaty dokonuje się na konto Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przed uzyskaniem zezwolenia. Opłaty wynikające z kontynuacji przez Przedsiębiorcę działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w tym samym punkcie sprzedaży, uzależnione są od wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych przez przedsiębiorcę w roku poprzednim, po złożeniu stosownego oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu.

 

Opłata skarbowa:

Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r., poz.1044 ze zm.).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski Gminy Rawicz

Biuro Obsługi Klienta

pokój nr 25 (parter)

ul.l Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

63-900 Rawicz

 

Termin załatwienia sprawy:

- do 30 dni

 

Komórka odpowiedzialna :

Wydział Organizacji i Nadzoru

Biuro Obsługi Klienta

tel. 65 546 54 46

 

Tryb odwoławczy :

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ciągu 7 dni od daty doręczenia.

 

Dodatkowe informacje:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są oddzielnie na poszczególne rodzaje zezwoleń ze spożyciem poza miejscem sprzedaży (handel detaliczny), jak również ze spożyciem w miejscu sprzedaży (sprzedaż gastronomiczna).

 

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Rawicz podlegają limitom, ustalanym przez Radę Miejską Gminy Rawicz w uchwale Nr LI/582/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 maja 2018 r. (http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/4378/akt.pdf) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejsc sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rawicz (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, Poznań, dnia 29 maja 2018 r.)poz. 4378).

 Załączniki:

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
WNIOSEK o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf
ZGŁOSZENIE rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych.pdf
Wniosek w sprawie zmiany zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
DECYZJA ZMIENIAJĄCA DANE OSOBOWE W ZEZWOLENIU NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW-1.pdf
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH-1.pdf
OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.pdf
Schemat przeprowadzenia kontroli 2019.odt