Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowo-Budżetowy Zespół Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar:

 • inspektor Beata Witczak, pokój 12, tel. 65 546 54 20
 • inspektor Agnieszka Bagińska, pokój nr 11, tel. 65 546 54 14
 • inspektor Sonia Jurdeczka, pokój 12, tel. 65 546 54 20

Księgowość:

 • inspektor Dorota Kasprzak, pokój 12 tel. 65 546 54 15


Co podlega opodatkowaniu

Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Kto płaci podatek

 1. właściciele lasów,
 2. posiadacze samoistni lasów,
 3. użytkownicy wieczyści lasów,
 4. posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

 • Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie.
 • Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego składają do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia lasu:

 • informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób fizycznych,

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie dostaje decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Stawki podatku

 1. od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej.

Rok

Podatek leśny

Średnia cena sprzedaży za 1 m3 drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

2015

188,85 zł

41,55 zł

2016

191,77 zł

42,19 zł

2017

191,01 zł

42,02 zł

2018

197,06 zł

43,35 zł

2019

191,98 zł

42,24 zł


Rada gminy może w uchwale obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Kiedy i jak płaci się podatek

Podatek płacą osoby fizyczne w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek można zapłacić:

 • przelewem na rachunek organu podatkowego

PKO Bank Polski S.A. 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668

 • gotówką w kasie

Podstawa prawna


Dodatkowe informacje

Numery obrębów obowiązujących w Gminie Rawicz

001

Rawicz

013

Słupia Kapitulna

002

Dębno Polskie

014

Stwolno

003

Folwark

015

Szymanowo

004

Izbice

016

Ugoda

005

Kąty

017

Wydawy

006

Konarzewo

018

Załęcze

007

Łaszczyn

019

Zawady

008

Łąkta

020

Zielona Wieś

009

Masłowo

021

Żołędnica

010

Sarnówka

022

Żylice

011

Sierakowo

023

Sarnowa

012

Sikorzyn

024

DąbrówkaZałączniki:

IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do IL-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 - Załącznik do IL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do IL-1 - Dane pozostałych podatników
IL-1 Informacja o lasach (obowiązuje w przypadku powstania obowiązku podatkowego do dnia 30 czerwca 2019 r.)