Informacja podatkowa IL-1 on-line

Kliknij aby przygotować i złożyć swoją informacje na podatek leśny w 5 minut.


 


Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Finansowo-Budżetowy Zespół Podatków i Opłat Lokalnych

Wymiar:

 • starszy inspektor Beata Witczak, bwitczak@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 420
 • starszy inspektor Agnieszka Bagińska, a.baginska@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 515
 • inspektor Mariola Proć, m.proc@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 420
 • inspektor Adrian Płóciennik, a.plociennik@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 455

Księgowość:

 • inspektor Dorota Kasprzak, e-mail: d.kasprzak@rawicz.eu, tel. (65) 616 49 83 wew. 415
Co podlega opodatkowaniu

Lasy – czyli grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Kto płaci podatek

 1. właściciele lasów,
 2. posiadacze samoistni lasów,
 3. użytkownicy wieczyści lasów,
 4. posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy

 • Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie.
 • Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty

Podatnicy podatku leśnego składają do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia lasu:

 • informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania – dotyczy osób fizycznych,

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie dostaje decyzji o wysokości zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników, którzy korzystają ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy).

Stawki podatku

 1. od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 2. dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% stawki określonej wyżej.

 


Rada gminy może w uchwale obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Kiedy i jak płaci się podatek

Podatek płacą osoby fizyczne w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek płatny jest przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, znajdujący się na decyzji podatkowej lub poprzez EBOI (posiadając profil zaufany)

Podstawa prawna


Dodatkowe informacje

Numery obrębów obowiązujących w Gminie Rawicz

nr obrębówZałączniki:

IL-1 Informacja o lasach (formularz interaktywny)
IL-1 Informacja o lasach
ZIL-1 Załącznik do IL-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 - Załącznik do IL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 Załącznik do IL-1 - Dane pozostałych podatników
IL-1 Informacja o lasach (obowiązuje w przypadku powstania obowiązku podatkowego do dnia 30 czerwca 2019 r.)