Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLI/458/21 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza w dniu 9 listopada 2022 roku otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury.

Termin składania ofert 30.11.2022 r. godz. 23:55

Link do ogłoszenia konkursowego.

Link do Generatora wniosków.