Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jan Krzysztof Ardanowski
informuje:
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.


  Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
  oraz
  30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

  Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
6. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku
akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej,
wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w
2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa
niż suma:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100
oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według
stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l),
liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony
wniosek o zwrot podatku.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku
akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we
wniosku.

Załączniki:

oświadczenie akzyza dot. art. 3a.doc
oświadczenie o dzierżawie gruntów rolnych.doc
Procedura_akcyza_2019.pdf
oświadczenie pomoc.pdf
Wzór_wniosku_akcyza_2019.pdf
Zmiana_ustawy_poz_2247_2018.pdf