Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Przedszkolu nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Ogłoszenie
o konkursie na stanowisko urzędnicze
 Głównego księgowego
w Przedszkolu nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu

     Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz.1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 398)

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu ogłasza nabór na wolne stanowisko :  główny księgowy

I - Nazwa i adres jednostki ( miejsce  wykonywania pracy):
Przedszkole nr 1 im. Akademia Króla Stasia

Ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2

63 – 900 Rawicz. 
tel. 65 545 23 32

II - Określenie stanowiska urzędniczego:   Główny księgowy
Wymiar etatu:    ¾   etatu

Rodzaj umowy:     umowa o pracę

III - Wymagania niezbędne:

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. Pełna zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko  działalności  instytucji  państwowych  oraz samorządu  terytorialnego, przeciwko  wiarygodności  dokumentów  lub  za przestępstwo  skarbowe,
 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 5. Wykształcenie:
  - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia  zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub  studia   podyplomowe  i posiadanie co najmniej  3-letniej praktyki w księgowości,
    lub
  - ukończona  średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie 6 letniej praktyki w księgowości.
     lub
  - wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
       lub
  - posiada certyfikat księgowy uprawniający do  usługowego prowadzenia  ksiąg rachunkowych lub świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Nieposzlakowana opinia

IV - Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych

2.      znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach  publicznych

 1. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych
 2. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
 3. znajomość przepisów płacowych
 4. znajomość przepisów ZUS
  1. znajomość obsługi programu Vulcan Płace Optivum, Vulcan Księgowość, Inwentarz Optivum, Płatnik,    
  2. umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;
  3. umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

10.  dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w  poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw

 1. umiejętność analitycznego myślenia,

12.  biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet),

13.  dodatkowym atutem będzie co najmniej 6 miesięczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,


V - Zakres zadań:

1)     prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu

2)     odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i poza-budżetowymi,

3)     odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,

4)     odpowiedzialność za finanse publiczne,

5)     prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki.
-  dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;

-    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem   

      finansowym;

6)     realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      dekretacja i księgowanie dokumentów

8)      organizacja, koordynowanie  i kontrola pracy Działu Księgowości w  przedszkolu

9)      inne zadania wynikające z ustawy  o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i pozostałych aktów  prawnych regulujących zakres odpowiedzialności głównego księgowego.

VI  - Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje  i uprawnienia i umiejętności zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających odpowiedni staż pracy wymagany do pracy na  aplikowane stanowisko,
 5. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o  korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oświadczenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów i za przestępstwa karne skarbowe
 9. Oświadczenie kandydata , że  nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 114 z 2005r.)
 10. Oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. Nr 101, poz. 922).

VII – Forma i termin składania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć  w sekretariacie Przedszkola nr 1 im. Akademia Króla Stasia, ul. Wały Powstańców Wielkopolskich 2, 63 – 900 Rawicz, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego” w terminie do 20 września  2017 roku do godz. 15.00.
 2. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych, oraz które wpłyną do Przedszkola po dniu 20.09.2017r po godz.15.00 nie będą rozpatrywane.
 3. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie  i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej / postępowania kwalifikacyjnego

4.      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oraz stronie internetowej Przedszkola nr 1

   Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 65 545 23 32.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij