W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o II przetargach

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA
drugie ustne przetargi nieograniczone:

- na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Łaszczynie o powierzchni 0.1555 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00053180/6 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 275/13.

- na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Rawiczu w rejonie ul. Młyńskiej o powierzchni 0.1658 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028408/7 ( pod poz. lp. 713 ) na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 469/3.

Nieruchomość położona w Łaszczynie znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód” ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz. 7465 ), zgodnie z którym przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( symbol 14MN ) oraz posiada dostęp do drogi publicznej kategorii powiatowej Nr 5502P ( relacji: Izbice – Sarnówka ). W pobliżu ww. nieruchomości w drodze powiatowej usytuowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa.

Księga wieczysta PO1R/00053180/6 w części dotyczącej powyższej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich. Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 30 maja 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena sprzedaży działki gruntu nr 275/13 położonej w Łaszczynie została ustalona na kwotę: 199 700,-zł, ( słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100 ).

Nieruchomość położona w Rawiczu w rejonie ul. Młyńskiej znajduje się na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakże została objęta decyzją ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego o sygn. SPiR.6730.1.97.2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. Nieruchomość ta będzie miała zapewniony dostęp do gminnej drogi publicznej Nr 810569P tj. ul. Młyńskiej  poprzez ustanowienie nieodpłatnej i na czas nieoznaczony służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez gminną działkę gruntu nr 469/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr PO1R/00051512/9. W pobliżu ww. nieruchomości usytuowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej i sieć gazowa.

Księga wieczysta PO1R/00028408/7 w części dotyczącej powyższej nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich. Pierwszy przetarg ogłoszony na dzień 20 czerwca 2023 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena sprzedaży działki gruntu nr 469/3 położonej w Rawiczu została ustalona na kwotę: 263 000,-zł, ( słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 ).

Czynność sprzedaży ww. nieruchomości jako dostawa terenów budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z planem miejscowym oraz decyzją   o warunkach zabudowy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ), stąd do wylicytowanych w przetargu cen nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.     

Do sprzedaży ww. nieruchomości nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2569 ), ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ).

Przetarg na sprzedaż działki gruntu nr 275/13 położonej w Łaszczynie odbędzie się dnia 09 listopada 2023 r. o godz. 1100, natomiast przetarg na sprzedaż działki gruntu nr 469/3 położonej w Rawiczu odbędzie się dnia 09 listopada  2023 r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. marsz. J. Piłsudskiego 21, pok. nr 102, I piętro ). 

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany będzie przez pełnomocnika, niezbędne będzie przedłożenie komisji przetargowej pisemnego upoważnienia do występowania  w jego imieniu w niniejszym przetargu.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonych przetargach jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej działki gruntu. Wadium należy wpłacić przelewem ( podając na przelewie nr działki z przetargu ) do dnia 03 listopada 2023 r. na rachunek bankowy tut. Urzędu Nr 36 1020 4027 0000  1402 1525 1769.
Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. 

Wadium wpłacone przez ustalonego nabywcę  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po jego zamknięciu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Należność z tytułu nabycia nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego znajdować się na  koncie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

W  razie  uchylania  się ( bez  usprawiedliwienia ) osoby ustalonej jako nabywca  nieruchomości  od  przystąpienia do zawarcia  umowy  notarialnej  Burmistrz Gminy Rawicz odstąpi od umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz telefonicznie pod nr 65-616-49-84 wewn. 437 lub 440.

 

 

Wywieszono: 2023-09-28

Zdjęto:           2023-……-….…

 

 

 

Sporządził: Przemysław Mórawski

 

 

 

Powiadom znajomego