W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie i przetargu Sierakowo ul. Parkowa

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w Sierakowie przy ul. Parkowej, zapisanych w księdze wieczystej Nr PO1R/00051017/9 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu, wraz  z udziałem 1/11 części w prawie własności gminnej drogi wewnętrznej tj. ul. Parkowej ( dz. nr 350/20, nr 351/23, nr 351/45, nr 352/16, nr 355/4 o łącznej powierzchni 0.6209 ha, KW PO1R/00027458/5 ):

            Ww. kwoty jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane tj. nieobjętych planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, podlegają zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ).

Jeżeli natomiast na dzień przetargu którakolwiek działka gruntu będzie objęta ostateczną i prawomocną decyzją o warunkach zabudowy, wówczas do wylicytowanej w przetargu kwoty nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( MN ).

Księga wieczysta PO1R/00051017/9 w części dotyczącej powyższych nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu posiadają dostęp do gminnej publicznej drogi gruntowej ( ul. Leśnej ) poprzez drogę wewnętrzną tj. ul. Parkową oraz posiadają możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Porośnięte są samosiejkami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości użytkowej.

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniach od 24 listopada do 27 listopada 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. marsz. J. Piłsudskiego 21, pok. nr 102, I piętro ) w sposób następujący:

wg wskazanej wyżej kolejności numerów działek gruntu.

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany będzie przez pełnomocnika, niezbędne będzie przedłożenie komisji przetargowej pisemnego upoważnienia do występowania  w jego imieniu w niniejszym przetargu.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej działki gruntu. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 19 listopada 2020 r. na rachunek bankowy tut. Urzędu Nr 36 1020 4027 0000  1402 1525 1769. 

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Wymagalne wadium należy uiścić na każdą nieruchomość oddzielnie, podając na przelewie numer danej działki gruntu. 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), podczas przetargu będą mogli być obecni wyłącznie oferenci ( bez osób towarzyszących ), które uiściły wadium.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz telefonicznie pod nr 65-546-54-40 lub 65-546-54-37.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe wyłącznie poprzez Biuro Obsługi Klienta, drogą pocztową, telefoniczną, poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez platformę ePuap.

 

 

 

Wywieszono: 2020-10-19

Zdjęto:

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                                                     

Insp. Przemysław Mórawski 

 

Załączniki

Powiadom znajomego