W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Przetarg Rawicz ul. Kmicica

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na   sprzedaż   prawa   własności  niezabudowanej nieruchomości  o powierzchni  0.6906 ha położonej w Rawiczu przy ul. Kmicica, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 1381/11 ( o pow. 0.3304 ha ) i nr 2962/1 ( o pow. 0.3602 ha ).

Księga wieczysta PO1R/00028408/7 w odniesieniu do ww. nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość, o  których  wyżej  mowa,  znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( MW ).

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu posiada dostęp do gminnej drogi publicznej tj. ul. Kmicica, jest niezabudowana, nieutwardzona, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona przez roślinność bez wartości użytkowej i rynkowej, a ponadto posiada możliwość podłączenia do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 1 297 000,-zł, 

( słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100 ).

Wylicytowana w przetargu kwota nabycia zostanie umniejszona o wartość służebności przesyłu i wartość służebności drogi koniecznej, zgodnie z opinią szacunkową rzeczoznawcy majątkowego, z tytułu obciążenia nieruchomości.

Ww. kwota jako dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane tj. nieobjętych planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy, podlega zwolnieniu od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ).

Jeżeli natomiast na dzień przetargu nieruchomość będzie objęta ostateczną i prawomocną decyzją o warunkach zabudowy, wówczas do wylicytowanej w przetargu kwoty nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Ustalony w wyniku przetargu nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia na czas nieoznaczony na działce gruntu nr 2962/1 służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00047244/8, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1381/9. Ponadto  nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego ustanowienia na czas nieoznaczony na  działce gruntu nr 2962/1 służebności przesyłu na rzecz właściciela już wybudowanych na ww. działce urządzeń urządzeń infrastruktury technicznej ( sieci wodociągowej wo 160, sieci kanalizacji deszczowej kd315 i kd200 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ks 200 ). Ustanowiona służebność przesyłu obejmować będzie również urządzenia niezbędne do funkcjonowania wielorodzinnych budynków mieszkalnych, usytuowanych na działce gruntu nr 1381/9, które będą dopiero wybudowane. 

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 23 grudnia 2020 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Piłsudskiego 21, pok. nr 101, I piętro ).

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 18 grudnia 2020 r. na konto tut. Urzędu Nr 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769. 

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany będzie przez pełnomocnika, niezbędne będzie przedłożenie komisji przetargowej pisemnego upoważnienia do występowania w niniejszym przetargu w imieniu oferenta.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19), podczas przetargu będą mogli być obecni wyłącznie oferenci ( bez osób towarzyszących ), którzy uiścili wadium.

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz telefonicznie pod nr 65-546-54-40 lub 65-546-54-37.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, osobisty kontakt z osobami prowadzącymi sprawę jest zawieszony. Dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawą jest możliwe wyłącznie poprzez Biuro Obsługi Klienta, drogą pocztową, telefoniczną, poprzez pocztę elektroniczną lub poprzez platformę ePuap.

 

 

 

Wywieszono: 2020-10-21

Zdjęto:           2020-………

 

 

 

 

Sporządził: Przemysław Mórawski

 

 

 

 

Powiadom znajomego