W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu nr 3 przy ul. Podzamcze 4 w Rawiczu

                                                                                                                  BURMISTRZ GMINY RAWICZ
OGŁASZA
pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż na własność nieruchomości, stanowiącej lokal niemieszkalny nr 3 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej w Rawiczu przy ul. Podzamcze 4.  Nieruchomość, w której zlokalizowany jest lokal nr 3 zabudowana jest budynkiem wielolokalowym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym.

Przeznaczony do sprzedaży lokal użytkowy nr 3 ( dla którego prowadzona jest księga wieczysta Nr PO1R/00036676/5 ), położony  jest w  budynku na parterze, czyli pierwszej kondygnacji oraz składa się z lokalu użytkowego, zaplecza i WC o łącznej powierzchni użytkowej 79,60 m2. Sprzedaż lokalu nr 3 następuje wraz z udziałem wynoszącym 796/3189 części w nieruchomości wspólnej tj. działce gruntu nr 349 o powierzchni 0.0208 ha ( zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00026554/1 ) oraz  w częściach budynku i  urządzeniach, które nie służą do  wyłącznego użytku właściciela lokalu.

Lokal niemieszkalny nr 3 stanowi współwłasność Gminy Rawicz w ½ części oraz osoby fizycznej w ½ części. Osoba fizyczna będąca współwłaścicielem lokalu upoważniła Gminę do przeznaczenia lokalu do sprzedaży oraz przeprowadzenia czynności przetargowym w celu wyłonienia nabywcy, jak również do rozliczenia ceny osiągniętej w przetargu zgodnie z posiadanymi udziałami.

Nieruchomość zabudowana, położona w Rawiczu przy ul. Podzamcze 4, oznaczona w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 349, zapisana jest w księdze wieczystej Nr PO1R/00026554/1 na rzecz współwłaścicieli wyodrębnionych lokali nr 1, nr 2 i nr 3, usytuowanych w budynku. W dziale III i IV księgi wieczystej widnieją następujące wpisy: „Wszelkie ciężary ciążące na lokalach wydzielonych z nieruchomości ciążą na przynależnych do nich udziałach we współwłasności”.

W księdze wieczystej Nr PO1R/00036676/5 założonej dla lokalu nr 3 w dziale IV uwidoczniony został wpis hipoteki, jednakże na podstawie zezwolenia z dnia 20 maja 2022 r. został złożony wniosek na jej wykreślenie.

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi kwotę -  97 000,-zł, przy czym czynność sprzedaży ww. nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ww. ustawy.

Nieruchomość położona w Rawiczu przy ul. Podzamcze 4 w obowiązującym miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4022 ) przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową ( symbol 24MW/U ).    

Lokal wyposażony  jest w instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie – brak, stan techniczny przeciętny, wymagający remontu.

Dla  ww. lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Starosta Rawicki zaświadczeniem o sygn. ABŚ.670.2.343.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. potwierdził, że zgodnie ze sporządzoną inwentaryzacją budowlaną lokal nr 3 znajdujący się w budynku przy ul. Podzamcze 4, stanowi samodzielny lokal w myśl przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( t. j. Dz. U. z 2021 r.                     poz. 1048 ).  

Pierwszy przetarg ustny  nieograniczony odbędzie się w dniu 08 grudnia 2022 r. o godz. 11-tej w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21, pokój nr 101  I piętro . 

Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne       w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. kwoty  9 700,-zł ( wniesione w pieniądzu) w terminie do dnia 02 grudnia 2022 r. na  konto  Urzędu  Miejskiego Gminy Rawicz w PKO  Bank Polski S.A nr  36  1020  4027  0000  1402  1525  1769.                                                                                          
Wyznaczony termin uiszczenia  wadium określa datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez nabywcę  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Należność z tytułu nabycia nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego znajdować się na  koncie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

W  razie  uchylania  się ( bez  usprawiedliwienia ) osoby ustalonej jako nabywca  nieruchomości  od  przystąpienia do zawarcia  umowy  notarialnej  Burmistrz Gminy Rawicz odstąpi od umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania  z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe  informacje  odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz pokój nr 117 lub telefonicznie pod nr tel. (65) 616 49 84 wewn. 437 lub 440. Oględzin lokalu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem tut. Urzędu ( drogą telefoniczną ).

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany będzie przez pełnomocnika, niezbędne będzie przedłożenie komisji przetargowej pisemnego upoważnienia do występowania w niniejszym przetargu w imieniu oferenta.

 

 

 

 

 

Wywieszono: 2022-10-27

Zdjęto:           2022-………

 

 

 

 

 

Sporządził: 

Przemysław Mórawski                                                                                                                                                                                                                  tel. 65 616 49 84 w. 440                                                                                                                                                                                                                              

 

Powiadom znajomego