W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA
pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na   sprzedaż   prawa   własności  niezabudowanej nieruchomości  o powierzchni  0.5600 ha położonej w Rawiczu u zbiegu ul. Henryka Sienkiewicza i ks. Piotra Wawrzyniaka, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00031132/5 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 3213 ( identyfikator działki: 302205_4.0001.3213 ).

Księga wieczysta PO1R/00031132/5 w odniesieniu do ww. nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość, o  których  wyżej  mowa,  znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Południe I” ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. 1809 ), zgodnie z którym przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej ( U1 ).

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej 5505P tj. ul. H. Sienkiewicza oraz do gminnej drogi publicznej 810749P tj. ul. ks. Piotra Wawrzyniaka, każda o nawierzchni asfaltowej, jest niezabudowana, nieutwardzona, niezagospodarowana, częściowo zakrzaczona. W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć energetyczna.

Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 544 000,-zł, ( słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100 ).

Czynność sprzedaży jako dostawa terenów budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%, na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ), stąd do wylicytowanej w przetargu ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.     

Do sprzedaży ww. nieruchomości nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461 ) oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ).

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się 09 lutego 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. marsz. J. Piłsudskiego 21, pok. nr 101, I piętro ).

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 03 lutego 2023 r. na konto tut. Urzędu Nr 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769. 

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany będzie przez pełnomocnika, niezbędne będzie przedłożenie komisji przetargowej pisemnego upoważnienia do występowania w niniejszym przetargu w imieniu oferenta.

Wadium wpłacone przez ustalonego nabywcę  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po jego zamknięciu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Należność z tytułu nabycia nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego znajdować się na  koncie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

W  razie  uchylania  się ( bez  usprawiedliwienia ) osoby ustalonej jako nabywca  nieruchomości  od  przystąpienia do zawarcia  umowy  notarialnej  Burmistrz Gminy Rawicz odstąpi od umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz telefonicznie pod nr 65-616-49-84 wewn. 437 lub 440.

 

 

 

 

Wywieszono: 2022-……-…….

Zdjęto:           2023-……-….…

 

 

 

 

Sporządził: Przemysław Mórawski

 

 

 

 

Powiadom znajomego