W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                                             BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA
pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych    w Łaszczynie, zapisanych w księdze wieczystej Nr PO1R/00027463/3 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonych w operacie ewidencyjnym jako niżej wymienione działki gruntu:

nr działki powierzchnia w ha cena wywoławcza w zł wadium w zł
318/52 0.1015 150 000 15 000
318/55 0.1090 161 000 16 100
318/56 0.0970 151 000 15 100


Czynność sprzedaży ww. nieruchomości jako dostawa terenów budowlanych, przeznaczonych w obowiązującym planie miejscowym pod zabudowę, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  od towarów i usług ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ), stąd do ustalonych w przetargu kwot nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Łaszczyn Wschód”, zgodnie z którym przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( symbol 9MN ).

Księga wieczysta PO1R/00027463/3 w części dotyczącej powyższych nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń oraz roszczeń na rzecz osób trzecich.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu posiadają dostęp do drogi publicznej kategorii powiatowej ( relacji: Poniec – Rawicz ) poprzez gminną drogę wewnętrzną  gruntową ( ul. Willowa – dz. nr 318/14 ) poprzez drogę wewnętrzną tj. ul. Parkową, natomiast dla działki gruntu nr 318/52  dostęp do drogi publicznej zostanie zagwarantowany dodatkowo poprzez ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez część gminnej działki gruntu nr 318/51 o powierzchni 0.1217 ha ( użytek: RV ), która podlegać będzie ujawnieniu w dziale III nowej księgi wieczystej, założonej dla ww. gminnej nieruchomości służebnej.

W pobliżu ww. nieruchomości w gminnej drodze wewnętrznej usytuowana jest sieć energetyczna, wodociągowa i gazowa.

Do sprzedaży ww. nieruchomości nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 461 ) oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ).

Ustny przetarg nieograniczony odbędzie się dnia 12 stycznia 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. marsz. J. Piłsudskiego 21, pok. nr 102, I piętro ) wg wskazanej kolejności od dz. o nr 318/52 do dz. o nr 318/56. 

Jeżeli uczestnik przetargu reprezentowany będzie przez pełnomocnika, niezbędne będzie przedłożenie komisji przetargowej pisemnego upoważnienia do występowania  w jego imieniu w niniejszym przetargu.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnej działki gruntu. Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 05 stycznia 2023 r. na rachunek bankowy tut. Urzędu Nr 36 1020 4027 0000  1402 1525 1769. 

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy. Jeżeli uczestnik zamierza brać udział w przetargu na trzy oferowane do sprzedaży nieruchomości, wówczas zobowiązany jest wpłacić wadium na wszystkie działki.

Wymagalne wadium należy uiścić na każdą nieruchomość oddzielnie, podając na przelewie numer danej działki gruntu. 

Wadium wpłacone przez ustalonego nabywcę  zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po jego zamknięciu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Należność z tytułu nabycia nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium winna na 3 dni przed zawarciem aktu notarialnego znajdować się na  koncie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

W  razie  uchylania  się ( bez  usprawiedliwienia ) osoby ustalonej jako nabywca  nieruchomości  od  przystąpienia do zawarcia  umowy  notarialnej Burmistrz Gminy Rawicz odstąpi od umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowych informacji odnośnie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz telefonicznie pod nr 65-616-49-84 wewn. 437 lub 440.

 

 

 

 

Wywieszono: 2022-……-…….

Zdjęto:           2023-……-….…

 

 

 

 

 

Sporządził: Przemysław Mórawski

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego