W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

UCHWAŁA NR XV/142/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR XV/142/15

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2015, określone w § 1 oraz załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 o kwotę 27.778,98 zł,
  w sposób jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2015, określone w § 2 oraz załączniku nr 2 do Uchwały Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 o kwotę 96.950,02 zł,
  w sposób jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

 3. Po wprowadzonych zmianach budżet na rok 2015 wynosi:
   

- Dochody 86.227.938,00 zł

- Wydatki 88.863.714,00 zł

§ 2

Po dokonanych zmianach określonych w § 1 w uchwale Nr IV/22/15 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015:

 1. dochody bieżące wykazane w § 1, ust. 1 pkt 1 wynoszą 78.248.557,94 zł;

 2. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykazane w § 1, ust. 2 pkt 2 wynoszą 309.742,00 ;

 3. wydatki bieżące wykazane w § 2, ust. 1 pkt 1 wynoszą 74.221.384,02 zł;

 4. wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykazane w § 2, ust. 2 pkt 2 wynoszą 309.742,00 ;

 5. wydatki majątkowe wykazane w § 2, ust. 1 pkt 2 wynoszą 14.642.329,98 zł;

 6. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w kwocie 2.635.776,00 zł zostanie sfinansowany z pożyczek oraz przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych.”

 7. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.409.430,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.773.654,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

 1. uchyla się § 6

 2. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 4 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 3. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 5 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 4. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 6 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 5. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika nr 7 do w/w uchwały otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Planuje się zwiększyć dochody budżetu Gminy Rawicz na 2015 rok o kwotę 27.778,98 . Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 1 do uchwały dochody budżetu będą wynosić 86.227.938,00 .

Zmiany wynikają między innymi z:

 1. zwiększenia dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst. w kwocie 2.433,50 zł. Dotację wprowadzono zgodnie z Aneksem do Umowy Nr UmKszUstKFS/15/0006 z dnia 04.05.2015 r. o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy;

 2. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 16.345 zł. Subwencję wprowadzono zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015 roku;

 3. zwiększenia łącznie o kwotę 9.000 zł w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w związku z przeliczeniem i urealnieniem wykonanych dochodów do planu w jednostkach oświatowych. Zwiększono plan o kwotę 9.000 zł w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z otrzymaniem dotacji celowej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.


Planuje się zmniejszyć wydatki budżetu Gminy Rawicz na 2015 rok o kwotę 88.863.714 zł. Po wprowadzeniu zmian określonych w załączniku nr 2 do uchwały wydatki budżetu będą wynosić 88.863.714,00 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika między innymi ze:


  1. zmiany w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” w następujący sposób:

- zwiększenie o kwotę 1.513,50 zł na szkolenia pracowników w związku z otrzymaniem dotacji z państwowych funduszy celowych;

- zwiększenie o kwotę 920 zł na opłacenie studiów podyplomowych w związku z otrzymaniem dotacji z państwowych funduszy celowych;

- zmniejszenie o kwotę 18.400 zł na zadanie pn. „Zakup Centralnego UPS-u i agregatu prądotwórczego dla urzędu”,

- zwiększenie o kwotę 4.950 zł na zadanie pn. „Zakup programu EAP XML Legislator Premium”,

- zwiększenie o kwotę 3.650 zł na zadanie pn. „Zakup programu REJ+”

- zwiększenie o kwotę 9.800 zł (§ 4210) na bieżące zakupy;

  1. zwiększenia o łącznie o kwotę 8.800 zł wydatków w dziale 801 „Oświata
   i wychowanie” w związku z:

- dokonaniem przeliczenia dzieci będących mieszkańcami gminy Rawicz, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Miejskiej Górce oraz przedszkoli niepublicznych poza gminą Rawicz;

- otrzymaniem informacji o uzyskaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przez dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola (rozdział 80149);

- przeliczeniem funduszy wynagrodzeń pracowników w Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum w Sierakowie (kwota 120.429 zł). W placówkach tych uległa zmianie liczba zatrudnionych nauczycieli, zmniejszeniu uległ: etat na stanowisku kadrowej w Gimnazjum w Sierakowie, liczba godzin nauczania indywidualnego, liczba oddziałów z trzynastu na dwanaście w Gimnazjum Nr 1 oraz liczby godzin nauczania;

Powyższe zmiany wynikają również z przeniesienia pomiędzy wydatkami własnymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jst.;

  1. zmniejszenia o kwotę 95.884 zł wydatków na wypłatę z tytułu gwarancji i poręczeń. Pismem z dnia 23 listopada 2015 roku Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o. o. w Lesznie poinformował Gminę Rawicz, że wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie z prośbą o zmianę dotychczasowych form zabezpieczenia pożyczki inwestycyjnej na realizację Projektu nr 1 pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach Grupy Projektów nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.
   W konsekwencji został podpisany Aneks nr 3 do w/w pożyczki, gdzie zostały zamienione zabezpieczenia z poręczeń wekslowych Gmin na zabezpieczenia wekslowe pożyczkobiorcy czyli Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o.

  2. zmniejszenia o kwotę 12.300 zł wydatków majątkowych na zakup oświetlenia świątecznego w związku z zamontowania mniejszej ilości metrów girland niż założono w projekcie z planowanych 540 metrów na 450 metrów.MK.

Załączniki

zał 1.pdf pdf, 87 kB
zał 2.pdf pdf, 95 kB
zał 4.pdf pdf, 49 kB
zał 5.pdf pdf, 24 kB
zał 6.pdf pdf, 36 kB

Powiadom znajomego