W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

UCHWAŁA NR XV/144/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

UCHWAŁA NR XV/144/15

RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

Z DNIA 16 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235–237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
Rada Miejska Gminy Rawicz uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 81.024.228,00 zł,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie – 78.150.478,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie – 2.873.750,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości
10.110.584,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w wysokości
227.996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości
261.867,00 zł.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu na 2016 r. w łącznej kwocie 79.572.228,00 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 72.720.862,83 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 6.851.365,17 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

 1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.110.584,00 zł, zgodnie
  z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

 2. wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  w wysokości
  227.996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

 3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
  w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości
  28.117,00 zł, z tego zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
  o finansach publicznych,

4) wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 1.452.000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.452.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
w kwocie
3.000.000,00 zł

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 7

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,

 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach
  w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

 4. przekazania uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynika płatność wykraczająca poza 2016 rok.

§ 9

Ustala się kwotę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 10

 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 640.000,00 zł

 2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań określonych w:

1) programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości
634.750 zł,

2) programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.250 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 12

Tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 469.000,00 zł,

 2. celowe w wysokości 1.300.000,00 zł, z tego:

  1. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 450.000,00 zł,

  2. na realizację zadań oświatowych w kwocie 675.000,00 zł,

  3. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 175.000,00 zł.

§ 13

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie
z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rawicz

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Aby został spełniony wymóg § 3 pkt 1 ppkt 3 uchwały Nr XXXIX/368/10 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Rawicz informuję, że na dzień
31 grudnia 2015 roku planowane zadłużenie Gminy Rawicz wyniesie
14.659.558 zł. W 2016 roku Gmina Rawicz nie planuje zaciągnąć żadnych pożyczek lub kredytów. Zgodnie z podpisanymi w latach ubiegłych umowami planuje się spłacić raty kapitałowe w kwocie 1.452.000 zł (szczegółowe przedstawienie spłat przedstawia załącznik nr 6 do uchwały).

Z tytułu obsługi zadłużenia planujemy ponieść wydatki w kwocie 525.000 zł (odsetki bankowe).

Na 2016 rok dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 8,66%. Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 2,44%.

Załączniki

zał 1.pdf pdf, 106 kB
zał 2.pdf pdf, 184 kB
zał 3.1.pdf pdf, 68 kB
zał 3.2.pdf pdf, 72 kB
zał 3.3.pdf pdf, 60 kB
zał 4.1.pdf pdf, 66 kB
zał 4.2.pdf pdf, 63 kB

Powiadom znajomego