W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 210 ze zm.)

I.  WYMAGANE DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek powinien zawierać:

•   imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy   ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
•   określenie przedmiotu i obszaru działalności,
•   określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
•   informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
•   proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
•   określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.


Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Ponadto, do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku). W przypadku składania oświadczenia, składający zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Miejsce złożenia dokumentów

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii od 20 marca 2020 r. do odwołania, dokumenty należy przesłać do Wydziału Strategii ,Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz , ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, na  adres e-mail: umg@rawicz.eu, d.domaniecki@rawicz.eu ; pozostawić w skrzynce podawczej, która mieści się na parterze w budynku przy ul. Piłsudskiego 21 Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do Wydziału wybierając numer  65 546 54 39

Opłaty

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za decyzję w wysokości 107,00 zł.

Opłata skarbowa za zmianę decyzji wynosi 53,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach - do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

• Art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010).


Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia  za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21,63-900 Rawicz
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@rawicz.eu lub pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 21,63-900 Rawicz
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe) żądania usunięcia danych, gdy:

•         dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

•         dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

b)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

•         osoby te kwestionują prawidłowość danych

•         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

•         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
II. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Strategii Planowania i Rozwoju -Dariusz Domaniecki (pok. 118, tel. 546-54-36) 

 

 

 

 

 


Załączniki

Powiadom znajomego