W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Udostępnanie informacji o środowisku i jego ochronie

Wymagane dokumenty

W przypadku informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2020 poz. 283 j.t.) należy złożyć pisemny wniosek.

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydziała Strategii, Planowania I Rozwoju - Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

W trakcie zamknięcia budynków urzędu dla klientów zewnętrznych, wniosek można złożyć mailowo na adres umg@rawicz.eu, lub k.gorczak@rawicz.eu, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub przynosząc osobiście do skrzynki podawczej w holu głównym budynku przy ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 

Można również przesłać go za pośrednictwem Poczty lub poprzez firmę kurierską.

Opłaty

Brak opłat skarbowych.

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.)

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:

bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.
Sposób załatwienia sprawy:
Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku.

W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w art. 17 ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 j.t.), organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

Z uwagi na sytuację i pracę również w trybie zdalnym, udostępnianie dokumentów może potrwać dłużej, lecz w granicach wyznaczonych przez przepisy prawa.

Podstawa prawna

• art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2020 poz. 283 j.t.),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.)


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika Wydziału Strategii, Planowania i Rozwoju, tel. 65 546 54 36

Obowiązek informacyjny

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21,63-900 Rawicz
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@rawicz.eu lub pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 21,63-900 Rawicz
3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o udostępnaniu i
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe) żądania usunięcia danych, gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

·         dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

b)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·         osoby te kwestionują prawidłowość danych

·         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

·         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego