W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zezwolenie na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu istniejącego

Zezwolenie na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu istniejącego:

 

SPIS TREŚCI:

1.    Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi?
         · Warto wiedzieć.
2.    Kiedy załatwić sprawę?
3.    Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy.
4.    Kto powinien złożyć wniosek?
5.    Podstawa prawna.
6.    Wymagane dokumenty.
7.    Krok po kroku – co zrobić?
8.    Opłaty.
9.    Termin odpowiedzi.
10.  Odwołanie od decyzji administracyjnej.
11.  
Dalsza procedura.

 

1. Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi?

Słowniczek:
Zjazd to część drogi publicznej łączącą jezdnię z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

Opis (informacje ogólne):
Warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia budowlanego jest dostęp do drogi publicznej.
Dostęp do drogi publicznej uzyskuje się między innymi za pomocą zjazdu.
W zezwoleniu na lokalizacje zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry techniczne.
Zezwolenie dla zjazdów z dróg publicznych wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie, natomiast zjazdy z dróg wewnętrznych wydaje się w formie zezwolenia.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu albo przebudowę zjazdu należy złożyć do zarządcy drogi, właściwego ze względu na kategorię drogi oraz na lokalizację zjazdu. W Polsce zarządcami dróg są:
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych;
- zarząd województwa dla dróg wojewódzkich;
- zarząd powiatu dla dróg powiatowych;
- wójt, burmistrz, prezydent miasta dla dróg gminnych.

Zatem, w pierwszej kolejności inwestor musi ustalić, kto jest zarządcą drogi. Dla pewności warto skontaktować się z odpowiednim urzędem, który udzieli informacji.

Zarządcy dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych mogą wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Zatem, w przypadku dróg wojewódzkich, zadania zarządzania drogami może wykonywać odpowiedni zarząd dróg wojewódzkich. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

Warto wiedzieć
Do budowy zjazdu lub przebudowy zobowiązany jest inwestor (właściciel lub użytkownik nieruchomości przyległych do drogi), po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Należy podkreślić, iż w przypadku budowy lub przebudowy drogi, budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.

Jeżeli twoja inwestycja obejmuje tylko wybudowanie lub przebudowanie zjazdu na podstawie zezwolenia o lokalizacji zjazdu to nie musisz dodatkowo uzyskać decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu musisz:
- dokonać uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu – o ile projekt budowlany jest wymagany,
- dokonać zgłoszenia budowy lub przebudowy zjazdu albo uzyskać pozwolenie na budowę lub przebudowę zjazdu,
- uzyskać zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Na odcinku zjazdu pochylenie poprzeczne chodnika powinno być nie większe niż 3%.

Zjazdy projektuje się jako:
zwykły ‒ przeznaczony do ruchu pojazdów albo pojazdów, pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;
techniczny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów obsługi drogi oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów służb ratowniczych;
awaryjny ‒ przeznaczony wyłącznie do ruchu pojazdów służb ratowniczych oraz wyjątkowo ‒ do ruchu pojazdów obsługi drogi.

2. Kiedy załatwić sprawę?

W dowolnym momencie.

3. Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Urząd Miejski Gminy Rawicz
Biuro Zrządzania Drogami
ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
tel. 65 616 49 84 wew. 427

Sprawę można załatwić:

- podczas wizyty w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz - pozostawić wypełniony wniosek w Biurze Obsługi Klienta;
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej - listownie;
- drogą elektroniczną wyłącznie przez platformę ePUAP.

4. Kto powinien złożyć wniosek?

Osoba posiadająca aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypis z rejestru gruntów); lub pełnomocnik 

5. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.).
- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

6. Wymagane dokumenty: 

- Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu;
- Załączniki: 
   * Kopia mapy zasadnicza/sytuacyjna/do celów projektowych* (2 egz.) w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.
   * Kopia decyzji o warunków zabudowy.
   * Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. wypis aktu notarialnego, odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, wypis z rejestru gruntów); 
   * Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (nie dotyczy zjazdów do budynków mieszkalnych oraz podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej).
   * Oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

UWAGA: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

7. Krok po kroku – co zrobić?

Krok 1 - przygotuj i złóż wniosek.

Wniosek wraz z załącznikami złóż do zarządcy drogi – właściwego, ze względu na lokalizację zjazdu.

Krok 2 – weryfikacja formalna wniosku.

Zarządca drogi ocenia, czy wniosek został złożony zgodnie z właściwością miejscową. W przypadku, gdy zarządca, do którego złożono wniosek jest niewłaściwy w sprawie, to przekazuje go niezwłocznie, wraz z uzasadnieniem, do zarządcy drogi właściwego (zawiadomienie o przekazaniu wniosku wysyłane jest także wnioskodawcy).

Zarządca drogi, do którego złożono wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu dokonuje jego weryfikacji formalnej. Jeżeli wniosek jest niekompletny, wzywa on wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 kpa).

Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, zarządca drogi prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 kpa).

Krok 3 – Ocena merytoryczna wniosku oraz wydanie decyzji.

Właściwy zarządca drogi dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to wyda on decyzję zezwalającą na lokalizację zjazdu. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, iż decyzja o wydaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jej wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa, to właściwy zarządca drogi wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę. Taka decyzja może zostać wydana ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Ewentualnie zarządca drogi może wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.

Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi, lub o parametrach innych niż zostały określone w zezwoleniu, to zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalanej za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym lub zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w innym celu (zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o drogach publicznych). Przedmiotową karę zarządca drogi wymierza również za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi. Karę należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Jeżeli w związku z budową lub przebudową zjazdu następuje zajęcie pasa drogowego konieczne jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego.

8. Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 82,00 zł zgodnie z cz. III pkt. 44 ppkt. 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 poz. 2142 z późn. zm.). 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.

Powyższe opłaty można uiścić w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz (opłata wyłącznie kartą, brak możliwości zapłaty gotówką) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

9. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych 2 miesiące, po wcześniejszym zawiadomieniu.

10. Odwołanie od decyzji administracyjnej:

Inwestor oraz strony postępowania mogą odwołać się do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego od decyzji dotyczącej zezwolenia na lokalizację zjazdu. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem zarządcy drogi, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Od decyzji wydawanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nie służy odwołanie. Strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za pośrednictwem właściwego oddziału.

11. Dalsza procedura:

1) Złożenie wniosku (wraz z załącznikami) na lokalizację zjazdu/przebudowę istniejącego zjazdu.
2) Uzgodnienie z zarządcą drogi projektu na budowę lub przebudowę zjazdu.
3) Złożenie wniosku na zajęcie pasa.
4) Wykonanie zjazdu.

12. Wniosek do pobrania:

Poniżej załączono wniosek do pobrania wraz z kartą informacyjną.

 

Załączniki

Powiadom znajomego