W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

BZPiF.2711.1.2020 Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz w formule PPP

  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji energetycznej 23 budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz (maksymalna ilość budynków) w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2009 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym.
  2. Zgodnie z założeniami projektu wyłoniony w toku postępowania partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania, zaprojektowania i wykonania prac termomodernizacyjnych i robót budowlanych na zasadach określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w obiektach użyteczności publicznej objętych zakresem projektu. Następnie partner prywatny wdroży i będzie eksploatował system zarządzania energią w ww. obiektach w celu uzyskania gwarantowanych oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej, świadcząc jednocześnie usługi w zakresie utrzymania technicznej sprawności obiektów na zasadach określonych w umowie o PPP.
  3. Podmiot publiczny będzie zobowiązany do udostępnienia obiektów na potrzeby realizacji projektu oraz do zapłaty wykonawcy należnego mu wynagrodzenia, którego ostateczna wysokość będzie uzależniona od poziomu uzyskanych oszczędności w zużyciu energii oraz jakości świadczonych usług utrzymania obiektów.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności składanie wniosków oraz ofert, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/rawicz/aukcje w zakładce dedykowanej postępowaniu.


Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, adres e-mail: g.kubik@rawicz.eu;

2)      kontakt z inspektorem ochrony danych: adres e-mail - iod@rawicz.eu;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rawicz formule PPP” nr sprawy BZPiF.2711.1.2020 prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego;

4)      firmą podprzetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. z o.o.;

5)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 60d ust. 7 oraz art. 96 ust. 3 ustawy  Pzp;

6)      dane nie będą przekazywane poza teren UE;

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres wskazany w umowie
o dofinansowanie (jeżeli dotyczy),

8)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu

9)      o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

10)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;

11)    posiada Pani/Pan:

a)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d)   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

12)    nie przysługuje Pani/Panu:

a)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Załączniki

Powiadom znajomego