W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie Starosty Rawickiego z dnia 22 kwietnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
STAROSTY RAWICKIEGO


z dnia 22 kwietnia 2021 roku


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1363 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.; zwanej dalej
„Kpa”) zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja nr 182/21 znak ABŚ.6740.34.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie drogi gminnej ul. Kamienistej w Rawiczu wraz z budową kanalizacji deszczowej" na działkach o nr ewid. gruntu 2912 (2912/2, 2912/1), 1970/7 (1970/36, 1970/37, 1970/38), 1955/4, (1955/5, 1955/6, 1955/7), 1970/23, 1952/12, 1952/15, 1952/16, 1970/25, 1955/3, 2913 położone w obrębie Rawicz

W powyższym wykazie działek przyjęto niżej podane oznaczenia :
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Powiatu Rawickiego.

Jednocześnie informuję, że :
1. ustalono termin wydania nieruchomości na 120 dzień od dnia, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna,
2. zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej w/w decyzją wyda tę nieruchomość, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania,
3. decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Rawickiego, wydaje Starosta Rawicki (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 65 546 51 10) ,
4. jeżeli na nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna, prawa te wygasają,
5. jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna.

Stosownie do art. 11f ust. 4 ustawy informuję, że w tutejszym Starostwie, Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska (Rawicz, Wały Jarosława Dąbrowskiego nr 2, pok. 14, w godzinach pracy urzędu) strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego
w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Rawickiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, zamieszczone na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Gminy Rawicz, na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej powiatu rawickiego oraz opublikowane w prasie lokalnej, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 11f ust. 3 ustawy.


Starosta Rawicki
(-) Adam Sperzyński

Załączniki

Obwieszczenie Obwie, 250 kB

Powiadom znajomego