W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie Starosty Rawickiego z dnia 01 czerwca 2021 roku

OBWIESZCZENIE
STAROSTY RAWICKIEGO


z dnia 01 czerwca 2021 roku


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1363 z późn. zm.- zwanej dalej „ustawą”) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm., obecnie Dz. U. z 2021 r. poz. 735 - zwanej dalej „Kpa”) zawiadamiam, że w dniu 01 czerwca 2021 r. została wydana decyzja nr 251/21 znak ABŚ.6740.617.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowie drogi powiatowej nr 5484P na odcinku Słupia Kapitulna - Chojno w ramach
zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarach powiatu rawickiego"

na działkach o nr ewid. gruntu 428 (428/1, 428/2), 427 (427/1, 427/2), 426 (426/1, 426/2), 425 (425/1,425/2), 424 (424/1, 424/2), 420 (420/1, 420/2), 386 (386/1, 386/2), 385 (385/1, 385/2), 384 (384/1, 384/2), 383 (383/1, 383/2), 382 (382/1, 382/2), 381 (381/1, 381/2),380 (380/1, 380/2) 379
(379/1, 379/2), 378 (378/1, 378/2), 377 (377/1, 377/2), 376 (376/1, 376/2), 356 (356/1, 356/2), 355 (355/1, 355/2), 354 (354/1, 354/2), 353 (353/1, 353/2), 388/2, 388/1, 387 położone w obrębie Słupia Kapitulna;
na działkach o nr ewid. gruntu 427/1 (427/2, 427/3), 425 (425/1, 425/2), 424 (424/1, 424/2), 423 (423/1, 423/2), 422 (422/1, 422/2), 421 (421/1, 421/2), 420 (420/1, 420/2), 418 (418/1, 418/2), 417 (417/1, 417/2), 416/1 (416/2, 416/3), 415 (415/1, 415/2), 414 (414/1, 414/2), 413 (413/1, 413/2), 412 (412/1, 412/2), 411 (411/1, 411/2), 410 (410/1, 410/2), 409 (409/1, 409/2),
408 (408/1, 408/2), 407/1 (407/17, 407/18), 398/3 (398/4, 398/5), 399 (399/1, 399/2), 400 (400/1, 400/2 ), 401 (401/1, 401/2), 402 (402/1, 402/2), 403 (403/1, 403/2), 404/2 (404/3, 404/4), 255 (255/1, 255/2), 271/3 (271/6, 271/7), 271/4, 283/4, 428, 261, 254 położone w obrębie Chojno.


W powyższym wykazie działek przyjęto niżej podane oznaczenia :
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek, które z mocy prawa, gdy decyzja stanie się ostateczna, staną się własnością Powiatu Rawickiego.


Jednocześnie informuję, że :
1. ustalono termin wydania nieruchomości na 120 dzień od dnia, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna,
2. zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej w/w decyzją wyda tę nieruchomość, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania,
3. decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Rawickiego, wydaje Starosta Rawicki (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, tel. 65 546 51 10) ,
4. jeżeli na nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna, prawa te wygasają,
5. jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa z dniem, w którym w/w decyzja stanie się ostateczna.


Stosownie do art. 11f ust. 4 ustawy informuję, że w tutejszym Starostwie, Wydziale Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska (Rawicz, Wały Jarosława Dąbrowskiego nr 2, pok. 15, w godzinach pracy urzędu) strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionej decyzji.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego
w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Rawickiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dnia od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, zamieszczone na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Gminy Rawicz, na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej powiatu rawickiego oraz opublikowane w prasie lokalnej, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 11f ust. 3 ustawy.


Starosta Rawicki
(-) Adam Sperzyński

Załączniki

Powiadom znajomego