UWAGA: W dniu 03.11.2020 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 3 do regulaminu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

UWAGA: W dniu 20 października 2020 roku zamieszczono listę uczestników, o której mowa w rozdz. III pkt 8 ppkt 2 regulaminu.

UWAGA: W dniu 08.10.2020 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 3 do regulaminu.

UWAGA: W dniu 05.10.2020 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 2 do regulaminu.

UWAGA: W dniu 28.09.2020 r. zamieszczono wyjaśnienie nr 1 do regulaminu oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowych w ramach dwóch pakietów (części):
a) PAKIET 1 - Opracowanie koncepcji projektowej rzeźby niedźwiedzia
b) PAKIET 2 – Opracowanie koncepcji projektowej makiety starego miasta Rawicza.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 19 PAŹDZIERNIKA 2020 r. godz. 11:00 (po wyjaśnieniach nr 1).

Termin składania prac konkursowych: do 30 LISTOPADA 2020 r., godz. 11:00 (po wyjaśnieniach nr 4)

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę
w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, adres e-mail: g.kubik@rawicz.eu;

2)     kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail - iod@rawicz.eu;

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z konkursem na opracowanie koncepcji rzeźby niedźwiedzia oraz makiety starego miasta na płycie Rynku w Rawiczu nr sprawy BZPiF.2712.2.2020;

4)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;

5)     dane nie mogą być przekazywane poza teren UE;

6)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; lub przez okres wskazany w umowie
o dofinansowanie (jeżeli dotyczy);

7)     obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

8)     w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;

9)     posiada Pani/Pan:

a)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

b)       na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

d)       prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10)   nie przysługuje Pani/Panu:

a)              w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)              prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.Załączniki:

1.ogł. o konkursie nr 520183047-N-2020
2.Regulamin konkursu
3.zał. 1-3 formularz wniosku wraz z zał.
4.zał. 4 karta identyfikacyjna
5.zał. 5 projekt umowy
6.zał. 6 obszar opracowania
7.wyjaśnienie nr 1 do regulaminu
8.ogł. o zmianie ogłoszenia nr 540186483-N-2020
9.wyjaśnienie nr 2 do regulaminu
10.wyjaśnienie nr 3
11. Lista uczestników, którzy złozyli wnioski
12.wyjaśnienie nr 4 do regulaminu
13.ogł. o zmianie ogłoszenia nr 540217011-N-2020