W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

ZARZĄDZENIE NR 1313/2023 BURMISTRZA GMINY RAWICZ

ZARZĄDZENIE NR 1313/2023
BURMISTRZA GMINY RAWICZ
z dnia 09.03.2023 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rawicz.
Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 1,  art. 6  ust 1, art. 8 ust 1 i art. 11 ust 3 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 28), zarządzam, co następuje:
§1. 1.Ogłasza się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Rawicz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 1. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji niezbędne jest do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, który warunkuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk.
 2. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Rawicz.
 3. Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
 4. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze (w tym: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu  2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 28);
 5. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w ppkt a);
 6. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 7. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 8. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 9. organy władzy publicznej;
 10. podmioty, inne niż wymienione w ppkt f), realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa
§2. Ogłoszenie wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji będzie dostępne od dnia 09 marca 2023 r.:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rawicz: https://bip.rawicz.pl/
 2. na stronie internetowej: https://rawicz.pl/
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz: http://etoonline.pl/rawicz/ .
§3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 16 marca 2023 roku do dnia 15 kwietnia 2023 roku.
 1. Termin na składanie uwag i opinii do projektu Uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Rawicz obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji upływa dnia 15 kwietnia 2023 r.
§4. Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
 1. ustnej do protokołu lub pisemnej za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Obsługi Klienta, według wzoru stanowiącego załącznik do Zarządzenia w następujący sposób:
 1. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, poprzez złożenie formularza w Biurze Obsługi Klienta, w godzinach jego pracy: pn 08:00-17:00, wt, czw, pt 08:00-14:00, śr 08:00-16:00;
 2. pocztą na adres Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz (decyduje data wpływu do Urzędu);
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: duda@rawicz.eu lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz: /umgrawicz/skrytka- za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;.
2. ustnej do protokołu lub pisemnej podczas spotkań otwartych z mieszkańcami gminy i interesariuszami rewitalizacji, które odbędą się w terminach:

 1. 16 marca 2023 roku, w godzinach 16:00-18:00 w Ratuszu w Sarnowie, ul. Rynek Sarnowski 1, Rawicz;
 2. 21 marca 2023 roku, w godzinach 16:00-18:00 w Sali Sesyjnej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, Rawicz.
§5. Za organizację i koordynację konsultacji społecznych oraz opracowanie ich wyników odpowiedzialna jest Naczelnik Wydziału Strategii, Planowania i Rozwoju- Małgorzata Łakomy, tel. 65 616 49 84 wew. 435, e-mail: m.lakomy@rawicz.eu oraz pracownik Wydziału- Anna Duda, tel. 65 616 49 84 wew. 438, e-mail: a.duda@rawicz.eu.
§6. 1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób oraz zgłoszonych wniosków.
 1. Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.
§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii, Planowania i Rozwoju.
§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Diagnoza pdf, 3.09 MB

Powiadom znajomego