W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zezwolenie na uprawę maku i konopii

Wymagane dokumenty

Aby uzyskać zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych na terenie miasta  i gminy Rawicz należy złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku i konopi włóknistych zawierający:

- imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;

- informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;

- cel uprawy.

2. Oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1.

3. Zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.

4. Oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 63 lub art. 64, lub wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.

5. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest świadomy, iż uprawa maku niż wymienione we wniosku jest zabroniona.

6. Oświadczenie, że uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, prowadzona będzie wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.

7. Oświadczenie, że uprawa maku niskomorfinowego, prowadzona będzie wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

8. Oświadczenie wnioskodawcy, że daje należytą rękojmię zabezpieczenia zbioru upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie.

9. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

10. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 30,00 zł.

11. Faktura zakupu materiału siewnego maku kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz etykieta z opakowań materiału siewnego tych roślin.

12. Etykieta z worka z materiałem siewnym.

13. Wypis z rejestru gruntów z oznaczeniem numeru działki ewidencyjnej, na której będzie prowadzona uprawa.

14. Umowa:

- kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub;

- sprzedaży zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub;

- przetworzenie słomy konopnej na włókno zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub;

- zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie, na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.2016.224 j.t. ze zm.),składanego do marszałka województwa wielkopolskiego ,w terminie 14 dni po dokonaniu ich wysiewu lub;

- kontraktacji, zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub;

- sprzedaży zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Strategii, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

W holu budynku znajduje się skrzynka podawcza, do której możesz włożyć komplet dokumentów (w tym również dokonaną opłatę).

Dokumenty możesz również wysłać Pocztą na podany powyżej adres, lub mailem na adres umg@rawicz.eu, lub k.gorczak@rawicz.eu 

W wyjątkowych sytuacjach, gdy zezwolenie jest niezbędne do funkcjonowania możesz zadzwonić do nas pod nr telefonu 65 546 54 36 z informacją, że musisz mieć pilnie załatwioną sprawę. Umówimy się w jaki sposób możemy ten dokument wydać.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 30,00 zł płatne przelewem

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa opłata wynosi 17 zł.

(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenie (w formie decyzji administracyjnej) lub decyzja administracyjna o odmowie wydania zezwolenia.

Wpisanie zezwolenia do rejestru prowadzonego przez Wydział Strategii Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonej czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zezwolenie zostanie wysłane pocztą.

Podstawa prawna

1. art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.2016.224 ze zm.).2. Cześć III ust. 29 pkt. 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827 j.t. ze zm.).3. Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa wielkopolskiego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz

Uprawa konopi może być prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Gminy Rawicz 

Uprawa konopi może być prowadzona na określonej powierzchni w wyznaczonych rejonach zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz 

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z uprawnieniem wynikającym z wydawania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych lub uprawę maku, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku wydawania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych na okres 5 lat. Termin archiwizowania danych wynika z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

a)    dostępu do swoich danych osobowych

b)    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)     żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

d)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoby te kwestionują prawidłowość danych

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym wydania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych lub uprawę maku

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Załączniki

Powiadom znajomego