W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Wydawanie decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów oraz zgłoszeń zamierzonego usunięcia drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2)   oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności ww. urządzeń, 

3)   zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4)   nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5)   obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:a)  posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,b)  nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6)   wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7)   miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8)   rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9)   projekt planu:

a)  nasadzeń zastępczych,

b)  przesadzenia drzewa lub krzewu-    jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10)    decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11)    zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom - jeżeli zostało wydane.

2. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Zgłoszenie zamierzonego usunięcia drzewa /drzew zawiera

1  imię i nazwisko wnioskodawcy

2 oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

3 rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów

W związku z panującą epidemią sugerujemy przesłanie kompletu dokumentów pocztą lub złożenie w skrzynce podawczej umieszczonej w Urzędzie Miasta Rawicza ul. Piłsudskiego 21,63-900 Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-puap., bądź mailem na adres umg@rawicz.eu, lub d.domaniecki@rawicz.eu 

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł od każdej osoby udzielającej (nie dotyczy osób najbliżej spokrewnionych).

Termin i sposób załatwienia

Pracownik Wydziału Strategii, Planowania i Rozwoju weryfikuje kompletność złożonych dokumentów,

• wzywają do uzupełnienia w przypadku braków,
• zawiadamiają o wszczęciu postępowania lub przyjęciu głoszenia,
• w ograniczonym zakresie przeprowadzają oględziny w terenie,
• wydają decyzje lub kopie notatki służbowej o milczącym załatwieniu zgłoszenia.


Podstawa prawna wydawania decyzji w sprawie usunięcia drzew lub krzewóworaz zgłoszenia zamierzonego usunięcia drzew-   art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 tekst jednolity),- rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. 2017 poz. 1330),- art. 3 pkt 8 i art. 402 ust. 5  ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. 2019 poz. 1396 tekst jednolity ze zm.),- art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 tekst jednolity ze zm.),

Podstawa prawna

-   ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568),-   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r., poz. 697).

 

PRZYPOMINAMY:

Bez zezwolenia oraz bez zgłoszenia wolno usuwać:

1)  krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3)  drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)  65 cm - w przypadku kasztanowca białego, robinii akacjowej i platana klonolistnego,

c)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz

Inne informacje

Informacje w sprawie drzew i krzewów udzielane są przez pracownika Wydziału Strategii, Planowania i Rozwoju – tel. 65 546 54 39

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21,63-900 Rawicz
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@rawicz.eu lub pisemnie na adres: ul. Piłsudskiego 21,63-900 Rawicz
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Prawo wodne
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe) żądania usunięcia danych, gdy:

·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

·         dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

b)    żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

·         osoby te kwestionują prawidłowość danych

·         przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

·         Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych - do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów Administratora nad podstawą takiego sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego