UWAGA: W dniu 05 marca 2019 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.


UWAGA: W dniu 25 lutego 2019 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 5.

UWAGA:  W dniu 21 lutego 2019 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 4 wraz z załącznikami tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, specyfikacje techniczne oraz uzgodnienie. Zmiana terminu składania ofert na 05 marca 2019 roku godz. 10:00.


UWAGA: W dniu 15 lutego 2019 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 3


UWAGA: W dniu 13 lutego 2019 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 2 wraz z uzgodnieniami.

UWAGA: W dniu 11 lutego 2019 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 1.  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 810644P w Żylicach od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 na odcinku 668,18 m o szerokości jezdni asfaltowej 6,5 m, wraz
z budową chodnika, zjazdów i ciągu pieszo rowerowego z kostki brukowej betonowej oraz kanalizacji deszczowej z rur PVC o długości 556,50m, w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach” zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z SIWZ wraz z załącznikami.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT do:  05 marca 2019 roku godz. 10:00  Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 508814-N-2019.pdf
2. SIWZ (BZPF.2710.5.2019).pdf
3. WZÓR OFERTY wraz z zał. 1- 6.doc
4. projekt umowy BZPF.2710.5.2019 - do publikacji.pdf
5. przedmiar i koszt.zerowy.zip
6. STWiORB - zał nr 9.zip
7. Dokumentacja zgłoszeniowa - zał. nr 10.pdf
8. Projekt włączenia do DW309 - zał. nr 10.pdf
9. Badanie nośności nawierzchni - zał. nr 10.pdf
10. Opinia geotechniczna_przebudowa drogi w miejscowości Żylice - zał. 10.pdf
11. opinia konserwatorska - Żylice - zał nr 10.pdf
12. projekt stałej organizacji ruchu - zał. 10.zip
13. wyjaśnienie nr 1 - internet.pdf
14. wyjasnienie nr 2 - internet.pdf
15. uzgodniienia - spółki wodne.zip
16. Wyjasnienie nr 3 - INTERNET.pdf
17. wyjaśnienie nr 4 -internet.pdf
18. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
19. ST - Zieleń drogowa.pdf
20. przedłużenie uzgodnień z Fibrehost.pdf
21. ST. D-04.02.01 Warstwy odsączające.pdf
22. wyjaśnienie nr 5
23. Informacja z otwarcia ofert.pdf
24. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia