W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

AKTUALNE BZPF.2710.14.2019 Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” na potrzeby SP Nr 3 w Rawiczu, SP Nr 4 w Rawiczu, SP w Sierakowie oraz SP w Masłowie (etap 2)

Wersja strony w formacie XML

UWAGA: W dniu 30.05.2019 roku zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części

UWAGA: W dniu 17.05.2019 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

UWAGA: W dniu 14.05.2019 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 3 do SIWZ (zmiana treści SIWZ / terminu składania ofert) wraz z aktualną kalkulacją ceny dla części 2 oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia. PRZEDŁUŻONO TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Termin składania ofert do dnia: 17 maja 2019 roku do godz.: 10:00
(po wyjaśnieniach nr 3)


UWAGA: W dniu 14.05.2019 roku zamieszczono wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (odpowiedź na zapytanie). Termin składania ofert (16.05.2019 r., do godz.: 10:00) nie ulega zmianie

UWAGA: W dniu 09.05.2019 roku
zamieszczono wyjaśnienie nr 1 do SIWZ
(zmiana treści  SIWZ) wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia
 

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych i  sprzętu na potrzeby wyposażenia
      pracowni oraz niezbędnych do realizacji zajęć dla uczestników projektu  „Rawicka akademia wiedzy i
      umiejętności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
      Społecznego – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 8
      Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej
      oraz  wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, poddziałanie 8.1.2 Kształcenie
      ogólne – projekty konkursowe.

2.    Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie cztery szkoły podstawowe z terenu gminy Rawicz tj. Szkoła
       Podstawowa Nr 3 w Rawiczu, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Rawiczu, Szkoła Podstawowa w
       Sierakowie oraz Szkoła Podstawowa w Masłowie.

3.    Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 4 części i dopuszcza możliwość składania ofert
       częściowych.

Termin składania ofert do dnia 16 maja 2019 roku do godz.: 10:00

UWAGA:
zalecane otwarcie plików – kalkulacji cen dla poszczególnych części w programie Excel w wersji od 2007 – 2019


1.    Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, adres e-mail: g.kubik@rawicz.eu;
2)    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail - iod@rawicz.eu;
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach realizacji projektu „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności” na potrzeby SP Nr 3 w Rawiczu, SP Nr 4 w Rawiczu, SP w Sierakowie, SP w Masłowie nr sprawy BZPF.2710.14.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
5)    dane mogą być przekazywane poza teren UE;
6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy;
7)    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8)    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
9)    posiada Pani/Pan:
a)    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
b)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c)    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10)    nie przysługuje Pani/Panu:
a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane