Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie IR.6220.1.2018.KG

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Rawicz, dnia 29.01.2018 roku

IR.6220.1.2018.KG

O B W I E S Z C Z E N I E
o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a

Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.01.2018 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem  Pana Pawła Krysińskiego- przedstawiciela firmy beEKO Biuro Usług Hydrogeologicznych i Ochrony Środowiska działającego w imieniu i na rzecz Pana Mariusza Beli właściciela zakładu „BELLA” o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie zakładu wytwarzania artykułów z gumy i tworzyw sztucznych
„BELLA”
na dz. o nr ewid. gruntu 1884/12 i 1884/27 obręb Rawicz
Ponieważ w powyższej sprawie liczba  stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie  zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz na w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu, Wydział Inwestycji i Rozwoju  pokój 118, w godzinach urzędowania
            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (t.j Dz.U. z 2016r., poz. 71.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej  sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu
  • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu
  • Regionalnym Dyrektorem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii zgodnie z art. 35 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w BIP-ie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono dnia……………………

Zdjęto dnia……………………………

Załączniki

img055.pdf pdf, 956 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij