Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie Wojewody Wielkoplskiego IR-III.746.93.2017.10

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 27 lutego 2018 r. decyzji nr 11/2018 (znak: IR-III.746.93.2017.10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, polegającej na budowie odcinka linii kablowej SN 15 kV wraz z rurą dla potrzeb obsługi kabli telesterowniczych, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka o nr. ewid. 2903, ark. 22, obręb 0001 Rawicz; jedn. ewid. 302205_4, Miasto Rawicz; gm. Rawicz, pow. rawicki, stanowiącej teren zamknięty na podstawie Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25).

Od powyższej decyzji służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będzie lokalizowana inwestycja celu publicznego, lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu w drodze obwieszczenia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz właściwym urzędzie gminy, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 2 marca 2018 r., tj. dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, właściwym miejscowo urzędzie gminy, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jednocześnie zawiadamiam, że strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z decyzją oraz aktami sprawy w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, Oddział Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 4 bud. C, tel. 61-854-14-67 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.15-16.00, wtorek i czwartek 12.00-15.15, środa i piątek 8.15-15.15), po uprzednim uzgodnieniu godziny.

Odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Wielkopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

 
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Marcin Karpiński
Kierownik Oddziału
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załączniki

wojewoda.pdf pdf, 141 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij