W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz


ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz


tel.: (+48) 65 546 54 00
fax: (+48) 65 546 41 67


email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka


NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Zawiadomienie zn. SPIR.6220.15.2020 o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsiewzięwzięcia polegającego naBudowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Izbice wraz z przepompowniami ścieków.

XML

Treść

                                                                                                                              Rawicz, dnia 26.05.2020 roku

SPIR.6220.15.2020.KG

 Z A W I A D O M I E N I E

o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a


 Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2020 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem  Pana  Bogdana Kowalewskiego – Biuro Projektowe Firma KOWALEWSKI, ul. Wojska Polskiego 26, 63-900 Rawicz działającego w imieniu i na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20,63-900 Rawicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Izbice   wraz z przepompowniami ścieków. Przedsięwzięcie planowane jest w następujących działkach obręb Izbice: 193, 540/1, 292, 224, 254/29, 253/6, 253/5, 253/4, 253/2, 253/1, 254/17, 254/28, 244, 451/3, 451/4, 256, 271/1, 271/2, 291, 27/8, 27/7, 48, 23/1, 26, 23/2; obręb Łaszczyn dz.o o nr ewid. gruntu 67.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba  stron przekracza 10, zgodnie  z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2020 r. poz. 283 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie  zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji (tablice Sołectwa  Izbice i Łaszczyn).
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu, Wydział Inwestycji i Rozwoju  pokój 118, w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1839 ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej  sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:

  1. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu
  2. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu
  3. Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE   

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii zgodnie z art. 35 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w BIP-ie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane