W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/skrytka

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

O B W I E S Z C Z E N I E nr 2/46/2021 o ponownym  wystąpieniu do organów współdziałających  o wydanie opinii w sprawie konieczności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

                                                                                                                    Rawicz, dn. 28.12.2022 roku

SPIR.6220.46.2021.KG

 

                               O B W I E S Z C Z E N I E nr 2/46/2021

o ponownym  wystąpieniu do organów współdziałających

 o wydanie opinii w sprawie konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBurmistrz Gminy Rawicz, działając na podstawie art. 49 KPA , w związku z art. 64 ust. 1, 3 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.) 


zawiadamiam, że

 
w dniu 28.12.2022 roku Burmistrz Gminy Rawicz ponownie wystąpił do organów współdziałających o zajęcie stanowiska w sprawie wydania opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie zakładu przetwórstwa mięsnego i konfekcjonowania produktów mięsnych o zdolności produkcyjnej 2500 Mg na rok na działce 637/2 obręb Słupia Kapitulna w Słupi Kapitulnej 86.

Inwestor przedsięwzięcia: Pani  Joanna Giżewska-Chrząszcz prowadzącej działalność  gospodarczą pn. PPHU Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska-Chrząszcz, ul. Stanisława Wyspiańskiego  26B/233, 60-751 Poznań-Zakład Produkcyjny Słupia Kap. 86,63-900 Rawicz

Znak sprawy SPIR.6220.46.2021.KG

             Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu  informacji o środowisku  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2020 r., poz. 1839 ze zm.)  § 3 ust.1 pkt 93 oraz  z § 3 ust. 1 pkt 99 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 10 września 2019 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:

1.      Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu;

2.      Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu.

3.      Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Lesznie

Wobec powyższego  rozstrzygnięcie sprawy nastąpi  po uzyskaniu wymaganych  uzgodnień oraz opinii. Zgodnie z art. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KPA  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się  terminów przewidzianych  w przepisach prawa  do dokonania  określonych czynności, okresów zawieszenia  postępowania  oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy  strony albo z  przyczyn niezależnych od  organu.

Na podstawie  art. 41 § 1 KPA w  toku postępowania  strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy  mają obowiązek zawiadomić  organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym  adresem ma skutek prawny.

     Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – wniosku  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane  o dokumentach  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w BIP-ie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.                   

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających  z art. 10 KPA, polegających  na prawie do czynnego  udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków  dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

 

 

Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, na tablicy ogłoszeń miejscowości Słupia Kapitulna w celu podania do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                                 (-) z up. Burmistrza

                                                                                 Małgorzata Łakomy

                                                                                 Naczelnik Wydziału 

                                                                       Strategii, Planowania i Rozwoju

Powiadom znajomego