W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E NR 4/20/2022 o wydanej decyzji SPIR. 6220.20.2022.KG

                                                                                            
                                                                                              Rawicz, dn. 13.01.2023 roku

 


SPIR.6220.20.2022.KG

 

 

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E  NR 4/20/2022
o wydaniu decyzji


 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029 ze zm.)

 

 z a w i a d a m i a m 
s t r o n y   p o s t ę p o w a n i a 

 o wydanej w dniu 12.01.2023 roku decyzji Burmistrza Gminy Rawicz zn. SPIR.6220.20.2022.KG  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

 

 


Budowie budynku produkcyjno-magazynowego z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 99, 101, 103/5, 100/2 obręb Sierakowo,

 

 1.Decyzja wydana została dla: Pani Katarzyny Szlapa- Mikitczak - pełnomocnika firmy   EEP Sp.z.o.o z siedzibą w Lesznie, ul. 17 Stycznia 121, 64-100 Leszno
2.Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz. 3.Oprócz tego informacje oraz dane o wniosku  zamieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
4.Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:
·Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu  – opinia z dnia
02.12.2022 roku zn. WOO-IV.4220.1408.2022.DG.3
·Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 21.12.2022 zn.WR.ZZŚ.2.435.254.2022.AS

można zapoznać w Wydziale Strategii, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,  w godzinach urzędowania.

5.Strony postępowania mogą odwołać się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba  stron  postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 49 KPA niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu od dnia 13.01.2023 roku oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sierakowo.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

 

                                                                                                          (-) z up. Burmistrza
                                                                                                        Małgorzata Łakomy
                                                                                                           Naczelnik Wydziału
                                                                                              Strategii, Planowania i Rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego