W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

ZAWIADOMIENIE -  OBWIESZCZENIE NR 2/10/2022 o zakończeniu postępowania

SPIR.6220.10.2022.MKM                                  Rawicz, dnia 30.08.2022 roku
Z A W I A D O M I E N I E - 

O B W I E S Z C Z E N I E NR 2/10/2022

o z a k o ń c z e n i u p o s t ę p o w a n i a
 

 Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Z 2021 roku, poz. 2373 z późn. zm.) 


Burmistrz Gminy 

Rawicz

z a w i a d a m i a


strony o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:


„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędna infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach nr 1957, 1958, w obrębie Rawicz, gmina 
Rawicz”


Informuję, że w toku powyższego postępowania inwestycja zaopiniowana została przez:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia z dnia 9.08.2022 roku zn. WOO-IV.4220.628.2022.SS.4,
Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Lesznie z dnia 20.05.2022 r. zn. WR.ZZŚ.2.435.118.2022.RG.
Stosownie do art. 10 §1 i art. 81 KPA organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
pok. 118, w godzinach urzędowania:

poniedziałki 8:00-16:00
wtorki, środy, czwartki 7:00-15:00
piątki 7:00-14:00


w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

                                                      Z up. Burmistrza

                                                        Małgorzata Łakomy
                                                        Naczelnik Wydziału Strategii,
                                                          Planowania i Rozwoju

 

 

 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.rawicz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni o dnia publicznego obwieszczenia.

Powiadom znajomego