W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E NR 3/12/2022 o wydaniu decyzji

Rawicz, dn. 05.09.2022 roku

 

SPIR.6220.12.2022.KG

 

 Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E  NR 3/12/2022
o wydaniu decyzji

 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1029 ze zm.)

 

 


z a w i a d a m i a m 
s t r o n y   p o s t ę p o w a n i a 

 

 

 o wydanej w dniu 24.08.2022 roku decyzji Burmistrza Gminy Rawicz zn. SPIR.6220.12.2022.KG  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie instalacji do magazynowania gazu płynnego na terenie działki o nr ewid. gruntu 204/1 obręb Żylice, 63-900 Rawicz
1.Decyzja wydana została dla: firmy EGGS Product Sp.z.o.o. Żylice 35a, 63-900 Rawicz
2.Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz. Oprócz tego informacje oraz dane o wniosku  zamieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
3.Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:
-Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Poznaniu  – opinia z dnia
15.07.2022 roku zn. WOO-IV.4220.733.2022.GL.2
-Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 13.06.2022 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.138.2022.RG;
można zapoznać w Wydziale Strategii, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz,  w godzinach urzędowania.
4.Strony postępowania mogą odwołać się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Ponieważ w powyższej sprawie  liczba  stron  postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 49 KPA niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu od dnia 06.08.2022 - 04.10.2022 roku oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Żylice

Doręczenie uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego  obwieszczenia.

 

 


 

                                                                                                          (-) z up. Burmistrza
                                                                                                        Małgorzata Łakomy
                                                                                                          Naczelnik Wydziału
                                                                                              Strategii, Planowania i Rozwoju

 

 

 

Powiadom znajomego