W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E NR 3/10/2022 o wydaniu decyzji

                                                                             Rawicz, dn. 30.09.2022 roku

SPIR.6220.10.2022.MKM     Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E NR 3/10/2022

                                                 o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029 ze zm.)                                              z a w i a d a m i a m 

                                     s t r o n y p o s t ę p o w a n i a o wydaniu w dniu 29.09.2022 roku decyzji Burmistrza Gminy Rawicz zn. SPiR.6220.10.2022.MKM  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach nr 1957, 1958 w obrębie Rawicz, gmina Rawicz.

 

Decyzja wydana została dla: Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Norberta Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Informacje o podjętej decyzji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach prowadzonym przez Burmistrza Gminy Rawicz. Oprócz tego informacje oraz dane o wniosku zamieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko prowadzonej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinia z dnia 9.08.2022 roku zn. WOO-IV.4220.628.2022.SS.4,
 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd Zlewni w Lesznie z dnia 20.05.2022 roku zn. WR.ZZŚ.2.435.118.2022.RG 
można zapoznać w Wydziale Strategii, Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, w godzinach urzędowania.

Strony postępowania mogą odwołać się od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rawicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 niniejsze zawiadomienie-obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu od dnia 03.10.2022 – 17.10.2022 roku oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu, ul. Piłsudskiego oraz w miejscu realizacji inwestycji.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.
                                                                                 (-) z up. Burmistrza

                                                                                 Małgorzata Łakomy

                                                                                 Naczelnik Wydziału 

                                                                        Strategii, Planowania i Rozwoju


Powiadom znajomego