W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Gminy Rawicz

 

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz

 

tel.: (+48) 65 616 49 80

 

email: umg@rawicz.eu

skrzynka epuap: /umgrawicz/SkrytkaESP

 

NIP: 699-187-10-57
REGON: 411050729
TERYT: 30220504

Obwieszczenie 1/20/2022 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji środowiskowej

                                                                                              Rawicz, dnia 17.10.2022 roku

 

 


SPIR.6220.20.2022.KG

 

 


OBWIESZCZENIE NR 1/20/2022
o  w s z c z ę c i u  p o s t ę p o w a n i a

            

 

Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14.10.2022 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Katarzyny Szlapa- Mikitczak - pełnomocnika firmy   EEP Sp.z.o.o z siedzibą w Lesznie, ul. 17 Stycznia 121, 64-100 Leszno o zmianę decyzji Burmistrza Gminy Rawicz zn. IR.6220.26.2019.KG z dnia 30 września 2019 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie budynku produkcyjno-magazynowego z infrastrukturą towarzyszącą  na działkach nr 99, 101, 103/5, 100/2 obręb Sierakowo
Ponieważ w powyższej sprawie liczba  stron przekracza 10, zgodnie  z art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) - niniejsze zawiadomienie  zostaje podane stronom  do wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rawiczu, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rawiczu oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji (tablice Sołectwa Sierakowo).
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu, Wydział  Strategii, Planowania i  Rozwoju  pokój 118, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 cytowanej ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej  sprawie wydaje się po zaopiniowaniu z następującymi organami:
1.     Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu
2.     Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu
3.     Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii zgodnie z art. 35 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponadto, informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Publicznie dostępny wykaz, w którym zamieszczone są dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępniony jest w BIP-ie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                   

Powiadom znajomego